کار در دنمارک Arbejde i Danmark

فرهنگ کار Arbejdskultur

در بسیاری از محل های کار دنمارکی، سلسله مراتب نسبت به بسیاری از کشورها صاف تر خواهد بود. این بدان معنا نیست که در محل کار دنمارک هیچ سلسله مراتبی وجود ندارد، فقط نامرئی تر است. مدیر ممکن است دفتر خود را نداشته باشد، اما در میان کارمندان خود بنشیند. همه می دانند چه کسی مسئول است، فقط توسط یک دفتر مدیریت جداگانه نشان داده نمی شود. بنابراین، تازه وارد شدن به یک محل کار دنمارکی می تواند بسیار گیج کننده باشد و بنابراین مهم است که بپرسید اگر در مورد چگونگی کار کردن شک و یا سوال دارید . گفتگو با همکاران یا مدیران درباره چیزهایی که نیاز به کمک دارید یا باید درک کنید، کاملاً طبیعی است. در واقع انتظار می رود که اگر سؤال یا چالشی دارید، تماس بگیرید.

وقت شناسی در دنمارک مهم است. این به این معنی است که مهم است که سر وقت حاضر شوید و به موقع در جلسات حاضر شوید و وظایف کاری خود را در زمان توافق شده انجام دهید.

در محیط های کاری دنمارکی، عموماً انتظار می رود که استقلال بالایی از خود نشان دهید و مسئولیت حل وظایف خود را بر عهده بگیرید. و اگر با مشکلاتی مواجه شدید، برای حل آنها با همکاری دیگران پیشقدم شوید. شما می‌توانید نگرش‌ها، ایده‌ها و نظرات خود را داشته باشید و دیگران می‌توانند در مورد نحوه‌ی دید شما سوالاتی بپرسند. طبیعی است که علناً در مورد مسائل صحبت کنید حتی اگر اشتباه کنید.

شما همچنین تجربه خواهید کرد که فرهنگ محل کار دنمارکی به طور کلی بسیار غیررسمی است. اغلب هیچ الزامی برای نحوه لباس پوشیدن وجود ندارد و افراد به طور غیر رسمی با یکدیگر صحبت می کنند. به طور مثال هیچ کس همدیگر را آقا یا خانم خطاب نمیکنند و
افراد را با نام کوچکشان صدا میکنند. این امر در مورد رییس و مدیر و سایر افراد مسئول نیز صدق می کند. این به این دلیل است که در دنمارک تمرکز بر این است که همه برابر باشند و با آنها یکسان رفتار شود.

På mange danske arbejdspladser vil hierarkiet være mere fladt, end i mange andre lande. Det betyder ikke, at der slet ikke er noget hierarki på danske arbejdspladser, det er bare mere usynligt. Lederen har måske ikke sit eget kontor, men sidder blandt sine medarbejdere. Alle ved hvem der har ansvaret, det er bare ikke ’vist’ af et separat lederkontor. Det kan derfor godt være meget forvirrende at være ny på en dansk arbejdsplads og derfor er det vigtigt at man spørger, hvis man er i tvivl om, hvordan tingende fungerer. Det er helt normalt at gå i dialog med kollegaer eller ledere om ting, man har behov for hjælp til eller har behov for at forstå. Det forventes faktisk at man rækker ud, hvis man har spørgsmål eller udfordringer.

Punktlighed er vigtigt i Danmark. Det betyder, at det er vigtigt, at man møder til tiden og kommer til tiden til møder og laver sine arbejdsopgaver til den aftalte tid.

På danske arbejdspladser forventes det generelt, at man viser en høj grad af selvstændighed og at man tager ansvar for at løse sine opgaver. Og hvis man støder på problemer, tager initiativ til at løse dem i samarbejde med andre. Man kan have sine egne holdninger, idéer og meninger og andre kan stille spørgsmål til måden man ser tingene på. Det er normalt at tale åbent om tingene også, hvis man laver fejl.

Man vil også opleve at den danske arbejdspladskultur generelt er meget uformel. Der er ofte ingen krav til, hvordan man går klædt og folk taler uformelt med hinanden. Det vil bl.a. sige, at man ikke siger Hr. eller Fru, men kalder folk for deres fornavn. Det gælder også for direktøren, lederen og andre ansvarlige. Det er fordi, at man i Danmark har fokus på at alle er lige og bliver behandlet ens.

یک هفته کاری چقدر است؟ ?Hvor lang er en arbejdsuge

یک کار تمام وقت در دانمارک معمولاً 37 ساعت در هفته است، اما برخی بیشتر و برخی دیگر کمتر کار می کنند.

Et fuldtidsarbejde er i Danmark typisk på 37 timer om ugen, men nogle arbejder mere, og andre mindre.

چند هفته رخصتی حق شماست؟ ?Hvor mange ugers ferie har man ret til

زمانی که شامل بازار کار هستید، طبق قانون حداقل 5 هفته رخصتی در سال حق دارید.

Når du er i arbejde, har du ifølge loven ret til mindst 5 ugers ferie om året.

جنسیت در بازار کار Køn på arbejdsmarkedet

زنان و مردان در بیشتر محل های کار در دنمارک با هم کار می کنند. همچنین مدیران زن و مرد نیز وجود دارند.

همچنین محل های کار و حرفه هایی وجود دارند که مردان یا زنان بر آنها تسلط دارند. با این حال، هر دو جنس این فرصت را دارند که هر شغل یا تحصیلی را انتخاب کنند.

در دنمارک، قانون می گوید که برای کار مساوی باید دستمزد یکسانی وجود داشته باشد. این بدان معناست که زنان و مردان در صورت انجام کار یکسان باید حقوق یکسانی دریافت کنند.

Kvinder og mænd arbejder sammen på de fleste arbejdspladser i Danmark. Der er også både kvindelige og mandlige ledere.

Der er også arbejdspladser og fag, der er domineret af enten mænd eller kvinder. Begge køn har dog mulighed for at tage et hvilket som helst job eller en hvilken som helst uddannelse.

I Danmark siger loven, at der skal være lige løn for lige arbejde. Det betyder, at mænd og kvinder skal have den samme løn, hvis de udfører den samme type arbejde.

مرخصی زایمان / والدین Barsel/forældreorlov

در دانمارک سعی شده است سیستمی راه اندازی شود که به زنان و مردان اجازه می دهد شغل و زندگی خانوادگی داشته باشند.

هنگامی که کودکی متولد می شود، مادر و پدر حق دارند از کار رخصتی بگیرند و در خانه بمانند و از فرزند خود مراقبت کنند، در حالی که دستمزد یا حقوق زایمان دریافت می کنند.

در اینجا ببینید چه چیزی در مورد شما صدق می کند.

باید توجه داشته باشید که تنها در صورتی می توانید حقوق یا کمک هزینه روزانه دریافت کنید که در حال کار و یا در حال تحصیل باشید و یا مستحق کمک از شهرداری باشید.

اگر قبل از تولد با انتخاب خود در خانه بمانید و از کار خارج شوید ، نمی توانید مزایای بیکاری دریافت کنید.

I Danmark har man forsøgt at indrette et system, der giver mulighed for, at både kvinder og mænd kan have et arbejde og have et familieliv.

Når et barn bliver født, har moren og faren ret til orlov, hvor de kan blive hjemme fra arbejde og passe deres barn, samtidig med at de modtager løn eller barselsdagpenge.

Se hvad der gælder for dig her.

Man skal være opmærksom på, at man kun kan få løn eller dagpenge hvis man enten er i arbejde, er under uddannelse eller er berettiget til dagpenge, kontanthjælp eller lignende ydelser. Hvis man har valgt at være hjemmegående inden fødslen, kan man altså ikke modtage dagpenge.

مشاغل در دانمارک Job i Danmark

در دنمارک راه های زیادی برای یافتن کار وجود دارد. بسیاری از طریق اعلانات کاریابی و همچنین از طریق ارتباطات اجتمایی خود کار پیدا میکنند.

همچنین می‌توانید در رابطه به کاریابی از از داوطلبان سازمان پناهندگی دنمارک DRC درخواست کمک کنید. داوطلبان آماده هستند تا شما را در رابطه با جستجوی شغل، نوشتن درخواست کار و همچنین راهنمایی برای مصاحبه های شغلی و آگاهی از بازار کار دنمارک راهنمایی کنند.

کمک جستجوی کار را نزدیک به محل زندگی خود در اینجا پیدا کنید.

I Danmark er der mange måder at finde arbejde på. Mange får bl.a. arbejde gennem jobannoncer men også gennem deres netværk.

Du kan også søge støtte til jobsøgning hos DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige. De frivillige er klar til at guide dig i forhold til jobsøgning, CV-skrivning, input og vejledning til jobsamtale og viden om det danske arbejdsmarked.

Find hjælp til jobsøgning tæt på, hvor du bor her.

کمک هزینه مریضی Sygedagpenge

ا اگر به دلیل بیماری یا به دلیل آسیب دیدگی قادر به کار نباشید، می توانید کمک هزینه یا معاش مریضی دریافت کنید. همچنین در صورت نداشتن شغل و بیماری می توانید کمک هزینه بیماری دریافت کنید.

اگر شغل ندارید، می‌توانید اطلاعات بیشتر در Borger.dk را اینجا بخوانید و اگر شغلی دارید، می‌توانید اطلاعات بیشتر را در اینجا بخوانید.

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Du kan også få sygedagpenge, hvis du ikke har et arbejde og bliver syg.

Hvis du ikke har et arbejde, kan du læse mere på Borger.dk her og hvis du har et arbejde kan du læse mere her.

کمک هزینه اجتماعی یا سوسیال Kontanthjælp

اگر برای مدت طولانی در دنمارک زندگی کرده‌اید و برای مدت معینی کار کرده‌اید، می‌توانید کمک هزینه اجتماعی یا کمک تحصیلی دریافت کنید. مقدار این کمک ها بستگی به این دارد که سن شما بالای 30 سال است یا کمتر از آن و آیا اینکه مسولیت نفقه کودکان خود را دارید یا خیر.

شما میتوانید در مورد مقدار و شرایط این کمک ها اینجا مطالعه کنید و اینجا.

Hvis du har boet i Danmark i længere tid og har haft arbejde i en bestemt periode, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv. Det er forskelligt, hvor meget man kan få i kontanthjælp da det bl.a. afhænger af, om man er over eller under 30 år, og om man har forsørgelsespligt over for børn.

Du kan læse mere om vilkår og satser på Borger.dk her og her.

کمک هزینه خودکفایی و عودت یا کمک هزینه انتقالی Selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

اگر مدت کوتاه تری در دانمارک زندگی کرده باشید، می توانید از این مزایا بهره مند شوید. برای دریافت کمک هزینه خود حمایتی و بازگشت به وطن یا کمک هزینه انتقالی باید شرایطی مشابه دریافت کمک نقدی یا کمک آموزشی داشته باشید. این بدان معنی است که شما باید به دنبال کار بگردید و در مرکز کار خود ثبت نام کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد در این مورد را در Borger.dk اینجا بخوانید.

Denne ydelse kan man få, hvis man har boet i Danmark i kortere tid. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Dvs., at du skal søge arbejde og være tilmeldt dit jobcenter.

Læs mere om ydelsen på Borger.dk her.

مسائل عملی - وقتی می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد شرایط کار، حقوق و مزایا به دست آورید، به کجا مراجعه می کنید؟ Praktiske forhold – hvor henvender du dig, når du ønsker at få mere information om arbejdsforhold, rettigheder og ydelser

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد شرایط کار، حقوق و مزایای به عنوان یک پناهنده تازه وارد یا الحاق شده با خانواده در دنمارک داشته باشید، می توانید با شهرداری خود تماس بگیرید. شهرداری علاوه بر موارد دیگر باید به شما به عنوان دریافت کننده برنامه خودکفایی و سفر به خانه یا برنامه معرفی برنامه اشتغال محور پیشنهادات و راهنمایی ارائه دهد.

Hvis du ønsker mere information om arbejdsforhold, rettigheder og ydelser som nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i Danmark, kan du henvende dig til din kommune. Kommunen skal bl.a. tilbyde dig som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram beskæftigelsesrettede tilbud og vejledning.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse