به دانمارک خوش آمدید

VELKOMMEN TIL DANMARK

 

در این ویبسایت شما می توانید به عنوان تازه وارد شده در باره جامعه و زندگی در دنمارک به طور کلی بخوانید و فلم تماشا کنید. در اینجا شما می توانید، معلومات بیشتری از جمله در مورد کودکان، مراقبت و مکتب، خدمات صحی و کار در دنمارک به دست اورید.

در زیر شما میتوانید یک موضوع را انتخاب کنید و بیشتر در مورد آن بخوانید.

På denne hjemmeside kan du læse og se film om det danske samfund og om livet i Danmark generelt. Her kan du blandt andet få mere viden om børn, pasning og skole, sundhedsvæsenet og arbejde i Danmark.

Vælg et tema nedenfor og læs mere.


 

مسئولین فیلم ها را اینجا ببینید – Mød værterne fra filmene her


مبنای اقامت Opholdsgrundlag

مبنای اقامت Opholdsgrundlag

زندگی خانوادگی در دنمارک Familieliv i Danmark

زندگی خانوادگی در دنمارک Familieliv i Danmark

ندگی کودک در دنمارک Børn, pasning og skole

ندگی کودک در دنمارک Børn, pasning og skole

کار در دنمارک Arbejde i Danmark

کار در دنمارک Arbejde i Danmark

آموزش برای جوانان و بزرگسالان Uddannelse for unge og voksne

آموزش برای جوانان و بزرگسالان Uddannelse for unge og voksne

اوقات فراغت و زندگی معاشرت Fritids- og foreningsliv

اوقات فراغت و زندگی معاشرت Fritids- og foreningsliv

سیستم صحی Sundhedsvæsenet

سیستم صحی Sundhedsvæsenet

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse