ندگی کودک در دنمارک Børn, pasning og skole

کودکستانها DAGINSTITUTIONER

مدرسه SKOLE

تربیت کودک در دنمارک Børneopdragelse i Danmark

در دنمارک، دختر و پسر هر دو حق آزادی، مسئولیت، مراقبت، وظایف و فرصت های یکسان دارند و باید طبق قوانین یکسان تربیت شوند. همه کودکان حق دارند از والدین خود مراقبت و امنیت دریافت کنند. کودکان در دنمارک حق دارند نظرات خود را بیان کنند و به آنها احترام گذاشته شود.

امروزه در دنمارک انتظار می رود که هنگام بزرگ کردن فرزندان خود با آنها صحبت کنید و به تجربیات و دیدگاه کودکان تان گوش دهید. شما به عنوان پدر و مادر باید تربیت خود را با توجه به سن و سطح درک کودک ترتیب دهید و نمی توانید تربیت خود را صرفاً بر مبنای مثلاً دختر یا پسر بودن کودک قرار دهید.

I Danmark har både piger og drenge ret til samme frihed, ansvar, omsorg, pligter og muligheder, og de skal opdrages efter de samme regler. Alle børn har ret til at få omsorg og tryghed fra deres forældre. Børn i Danmark har ret til at udtrykke deres meninger og få dem respekteret.

I Danmark forventes det i dag, at man i sin opdragelse af sine børn også taler med dem og lytter til børnenes oplevelser og perspektiv. Som forældre skal man indrette sin opdragelse efter barnets alder og forståelsesniveau og kan ikke udelukkende basere sin opdragelse på fx hvorvidt barnet er en pige eller en dreng.

والدین در دانمارک - نقش ها و انتظارات Forældre i Danmark – roller og forventninger

در دنمارک، والدین از زمان تولد فرزندان تا 18 سالگی مسئولیت فرزندان خود را بر عهده دارند.

به عنوان یک زوج متاهل در دنمارک، پس از تولد فرزند، به طور خودکار حضانت مشترک خواهید داشت. حضانت مشترک به این معنی است که والدین در قبال فرزند خود مسئولیت مشترک دارند. این همچنین به این معنی است که والدین به طور مساوی تصمیم می گیرند و آنها باید به طور مشترک از طرف کودک تصمیم بگیرند، به عنوان مثال در مورد این که فرزند شان باید به کدام کودکستان و یا مکتب برود.

اگر پدر و مادر متاهل نباشند، در صورتی که هر دو کتباً اعلام کنند که به طور مشترک سرپرستی و مسئولیت فرزند را بر عهده خواهند داشت، می توانند حضانت مشترک را داشته باشند. این در ارتباط با ثبت نام کودک ثبت می شود.

I Danmark har forældre ansvaret for deres børn, fra børnene bliver født, til de er 18 år.

Som ægtepar i Danmark vil man automatisk få fælles forældremyndighed ved barnets fødsel. Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene sammen har ansvaret for deres barn. Det betyder også, at forældrene bestemmer lige meget og at de i fællesskab skal tage beslutninger på barnets vegne, fx hvilken børnehave og skole, barnet skal gå i.

Hvis forældrene ikke er gift, kan de få fælles forældremyndighed, hvis de begge skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Dette bliver registreret i forbindelse med registrering af barnet.

کودکستانها Daginstitutioner

اکثر کودکان در دنمارک از 11 ماهگی شیرخوارگاه را شروع می کنند. بعد از آن از حدود سه سالگی تا شش سالگی وارد کودکستان می شوند.

برای شیرخوارگاه و کودکستان باید هزینه پرداخت کنید، اما اگر درآمد پایینی دارید، می توانید برای درخواست مکان رایگان (یعنی جایی که پول نمی دهید) اقدام کنید. این کمک ها از شهرداری طلب می شود.

کودکان در دنمارک ساعات زیادی را در کودکستان ها می گذرانند. بنابراین، تمرکز بر ایجاد یک چارچوب خوب برای زندگی نهادی و اطمینان از اینکه کودکان از طریق یک محیط امن و مراقب احساس خوبی دارند، وجود دارد.

در بسیاری از مؤسسات در دنمارک، صرف نظر از آب و هوا، هر روز وقت خود را در خارج از خانه می گذرانند. بنابراین ایده خوبی است که لباس خوب و گرم داشته باشند.

در برخی موسسات، شما باید خودتان غذای بسته بندی شده برای فرزندتان بیاورید. بسیاری از کودکان دنمارکی نان چاودار یا نان سیاه، سبزیجات و میوه دریافت می کنند.

مهم است که با کارکنان در مورد آنچه که از شما به عنوان والدین انتظار می رود صحبت کنید اگر شک دارید. در واقع انتظار می رود که شمادر این موارد بپرسید و این کاملا طبیعی است.

De fleste børn i Danmark begynder i vuggestue eller dagpleje, når de ca. er 11 måneder gamle. Derefter kommer de i børnehave fra de er omkring tre år til de er seks år.

Man skal betale for vuggestue, dagpleje og børnehave, men hvis man har en lav indkomst, kan man søge om tilskud eller friplads (det vil sige en plads, hvor man ikke betaler). Disse tilskud søges hos kommunen.

Børn i Danmark bruger mange timer i daginstitutioner. Derfor er der fokus på at skabe gode rammer for institutionslivet og sikre at børnene har det godt gennem trygge og omsorgsfulde rammer.

I mange institutioner i Danmark bruger man dagligt tid udenfor, uanset vejret. Det er derfor en god idé med praktisk og varmt overtøj.

I visse institutioner skal man selv medbringe en madpakke til sit barn. Mange danske børn får rugbrødsmadder, grønt og frugt med.

Det er vigtigt at tale med personalet om hvad der forventes af jer som forældre, hvis I er i tvivl. Det forventes faktisk at man spørger og det er helt normalt.

مکاتب و کلوپ های اوقات فراغت برای کودکان و جوانان Skoler, SFO og fritids- og ungdomsklubber

کودکان باید در سن 6 سالگی به مکتب بروند. رفتن به مکتب های دولتی در دنمارک رایگان است. در دنمارک 10 سال آموزش اجباری وجود دارد.

اکثریت قریب به اتفاق مکتب های دولتی را برای فرزندان خود انتخاب می کنند، در حالی که برخی به جای آن مکتب های خصوصی را انتخاب می کنند.

همه مکاتب دولتی یک برنامه بعد از مکتب (SFO) خواهند داشت. SFO یک برنامه اوقات فراغت برای کودکان از کودکستان تا صنف سوم است. جایی است که کودکان می توانند قبل و بعد از مکتب بیایند.

کودکان از صنف چهارم تا صنف هفتم می توانند به کلوپ های اوقات فراغت بروند. کودکان و نوجوانان صنف هشتم تا دهم می توانند به کلوپ های جوانان مراجعه کنند.

شما باید برای کلوپ های اوقات فراغت پول پرداخت کنید. امکان درخواست کمک بلاعوض یا جای رایگان از شهرداری وجود دارد.

Når børn er 6 år gamle, skal de i skole. Det er gratis at gå i offentlig folkeskole i Danmark. I Danmark er der 10 års undervisningspligt.

Langt de fleste vælger folkeskolen til deres børn, mens nogen vælger en privatskole i stedet.

På alle folkeskoler vil der være tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). SFO’ er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Det er et sted hvor børn kan komme før og efter skole.

Børn kan fra 4. klasse og op til 7. klasse gå i fritidsklub. Børn og unge i 8. klasse til 10. klasse kan gå i ungdomsklub.

Man skal betale for SFO og fritidsklub. Der er mulighed for at søge om tilskud eller friplads hos kommunen.

مشارکت والدین Forældreinddragelse

تعهد و تأثیر والدین برای اینکه مکتب و کودکستان برای کودکان خوب و آموزشی باشد، بسیار مهم است. گفتگوی باز ، هماهمگی و همکاری بین مکاتب و کودکستانها و خانه را تقویت می کند. بنابراین در دنمارک، همکاری قوی والدین بسیار رایج است. این بدان معناست که والدین باید در جلسات و رویدادها در مکاتب و آموزشگاه ها شرکت کنند.

در صورت لزوم، والدین می توانند برای شرکت در جلسات و رویدادها درخواست مترجم کنند.

مکتب و کودکستان موظف است با والدین در صورت نگرانی در مورد کودک تماس بگیرد. در دنمارک، یک سنت وجود دارد که معلمان/آموزگاران، والدین و کودک با هم در مورد عملکرد کودک صحبت کنند و به طور مشترک برای هر مشکلی راه حل پیدا کنند.

Forældrenes engagement og indflydelse betyder meget for, at skoledagen/institutionsdagen bliver god og lærerig for barnet. En åben dialog og forventningsafstemning styrker samarbejdet mellem skolen/daginstitutionen og hjemmet. I Danmark er det derfor helt almindeligt med et stærkt forældresamarbejde. Det betyder bl.a., at forældre skal deltage i forældremøder og arrangementer i institutionen og skolen.

Hvis det er nødvendigt, kan man som forældre bede om at få en tolk med til arrangementer på skolen/institutionen.

Skolen/daginstitutionen har pligt til at tage kontakt til forældrene, hvis de er bekymret for barnet. I Danmark er der tradition for, at lærere/pædagoger, forældre og barn taler sammen om, hvordan barnets har det, og i fællesskab finder løsninger på eventuelle problemer.

ارتباطات دیجیتالی Digital kommunikation

ارتباط بین والدین و مکاتب و کودکستان ها روزانه تا حد زیادی به صورت دیجیتالی انجام می شود.

در مکاتب و در بسیاری از کودکستان ها از اپلیکیشن AULA ارتباطی استفاده می شود. در این اپلیکیشن از جمله تصاویر و فیلم هایی از زندگی روزمره کودک، پیام هایی در مورد کودک یا اطلاعاتی در مورد جلسات یا گشت و گذارها به اشتراک گذاشته شده میشود.

بنابراین مهم است که از مکان و نحوه ارتباط مکتب وکودکستان روزانه آگاه باشید.

Kommunikationen mellem forældre og skole/daginstitutioner sker i høj grad digitalt.

I folkeskolen og i mange daginstitutioner bruges kommunikations app`en AULA. Her bliver der bl.a. delt billeder og film fra barnets dagligdag, beskeder omkring barnet eller information om møder eller udflugter.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvor og hvordan den enkelte skole og daginstitution kommunikerer.

صنف پذیرش Modtagelsesklasse

بسیاری از شهرداری ها در چندین مکاتب شهر صنف های پذیرش ایجاد کرده اند. صنف های پذیرش صنف های هستند که در آن دانش آموزان تازه وارد شده به دنمارک با هم آموزش داده می شوند. اغلب دانش آموزان کمتری در چنین صنف ها وجود دارد.

این به شهرداری ها بستگی دارد که کدام مکاتب به کودکان پیشنهاد میدهد. بنابراین ممکن است نحوه سازماندهی تدریس ازیک شهرداری به شهرداری دیگر متفاوت باشد.

Mange kommuner har oprettet modtagerklasser på flere af kommunens skoler. En modtagerklasse er en klasse, hvor nyankomne elever undervises sammen. Der er ofte færre elever i en modtagerklasse.

Det er op til kommunerne, hvilket skoletilbud børn vil blive tilbudt. Det kan derfor godt være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan undervisningen tilrettelægges.

مکتب های شبانه روزی Efterskole

مکاتب شبانه روزی مکاتبی هستند که دانش آموزان در آنجا زندگی می کنند. این برای همه جوانان بین 14 تا 18 سال است و هدف آن ارائه آموزش و معاشرت است. تمرکز بر اجتماع، روابط خوب و آماده کردن جوانان برای ایستادن روی پای خود است.

گزینه های مختلفی برای شما که تازه وارد دنمارک شده اید و می خواهید در یک مکتب شبانه روزی شامل شوید ، وجود دارد. در موارد خاص، می توانید برای حمایت مالی اقدام کنید.

در اینجا بیشتر بخوانید یا از شهرداری خود بپرسید که چه امکاناتی در دسترس شما هستند.

Efterskolerne er et skoletilbud, hvor eleverne bor på skolen. Det er til alle unge mellem 14 og 18 år og har til formål, at tilbyde undervisning og samvær. Der er fokus på fællesskab, gode relationer og at gøre unge klar til at stå på egne ben.

Der er forskellige muligheder for dig som er ny i Danmark og som ønsker at komme på et efterskoleophold. Du kan i visse tilfælde søge om økonomiskstøtte.

Læs mere her eller spørg din kommune om, hvilke muligheder der er for dig.

کالج Højskole

کالج ها مدارس شبانه روزی هستند که در آن زندگی می کنید و در آن صنف هایی آموزشی در ارتباط به موضوعات مورد علاقه شما و جود دارد. کالج برای همه آزاد است و برای ورود به کالج نیازی به پیش نیاز یا پیش زمینه تحصیلی خاصی نیست و شما مجبور به شرکت در امتحانات نیستید.

این فرصت خوبی است تا با جامعه، فرهنگ و زبان دنمارک آشنا شوید. در اینجا تمرکز بر پیشرفت فرد در سطح شخصی، اجتماعی و حرفه ای است.

از شهرداری خود بپرسید که چه امکاناتی در دسترس شماست.

اطلاعات بیشتر در اینجا

Højskoler er kostskoler, hvor du bor og har undervisning inden for de fag og emner, der interesserer dig. Højskole er for alle og det kræver ingen specielle forudsætninger eller uddannelsesmæssig baggrund at blive elev på en højskole. Du får heller ikke karakterer eller skal gå til eksamener, når du afslutter dit ophold.

Det er en god mulighed for at blive introduceret til det danske samfund, kultur og sprog. Her er der fokus på fællesskaber, der understøtter ens udvikling både på det personlige, sociale og faglige plan.

Spørg din kommune om, hvilke muligheder der er for dig eller læs mere her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse