مبنای اقامت Opholdsgrundlag

قانون ویژه: اطلاعات مهم برای شما که بر اساس قانون‌ ویژه اجازه اقامت دارید Særlov: vigtig information til dig som har opholdstilladelse efter særloven

بسیار مهم است که شما درخواست تمدید اقامت خود را قبل از ختم معیاد اقامت کنونی خود‌ ارسال کنید. شما می توانید درخواست خود را از تاریخ 5 اکتبر 2023 ارسال کنید.

اگر درخواست‌ خود را به‌ موقع ارسال کنید، تا زمانی‌‌ که دوسیه شما توسط اداره خارجیان بررسی میشود، شما اجازه اقامت قانونی‌ در دنمارک را دارید.

در ویبسایت‌ “Nyidanmark” می‌توانید معلومات بیشتر در باره درخواست اقامت بر اساس قانون‌ ویژه برای افغان‌ها بدست آورید. hvordan man søger om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven for afghanere

اگر ضرورت به‌ مشاوره در رابطه به اقامت کنونی خود، درخواست تمدید و یا پناهندگی دارید، می‌توانید به بخش مشاوره حقوقی سازمان پناهندگان‌ دنمارک مراجعه کنید: https://asyl.drc.ngo/om-os/kontakt-drc-asyl/

Det er meget vigtigt, at du indgiver ansøgningen om forlængelse, inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan indgive din ansøgning fra den 5. oktober 2023. Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, mens din ansøgning bliver behandlet af Udlændingestyrelsen. På nyidanmark kan man læse om: hvordan man søger om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven for afghanere

Hvis du har brug for rådgivning i forhold til din nuværende opholdstilladelse efter særloven, ansøgning om forlængelse eller ansøgning om asyl , så kan du henvende dig til DRC Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning: https://asyl.drc.ngo/om-os/kontakt-drc-asyl/

پناهندگی Asyl

اجازه اقامت به این معنی است که شما مجاز به زندگی در دنمارک با تمام حقوقی که شامل آن میشود هستید. پناهندگی راهی است که می توانید توسط آن در صورت ترس از بازگشت به کشور خود اجازه اقامت در دنمارک را درخواست کنید. این قانون برای همه کسانی که در دانمارک خواهان حمایت هستند اعمال می شود.

در ویبسایت nyidanmark.dk میتوانید اطلاعات بیشتری
در مورد قوانین و شرایط اقامت که شامل حال شما میشود بدست آورید.

اگر در رابطه به پناهندگی سوالی دارید، می توانید با بخش مشاوره حقوقی سازمان کمک به پناهندگان دنمارک از طریق ایمیل، تیلیفون یا حضوری تماس بگیرید.

حضوری روز های چهارشنبه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر در آدرس:
Borgergade 6, 1300 Copenhagen K
تیلیفونی دوشنبه تا جمعه ساعت از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر. شماره تیلیفون: 33 73 50 33.
ایمیل: advice@drc.ngo

En opholdstilladelse betyder, at man har lov til at bo i Danmark med alle de rettigheder, som hører med når man er bosat i Danmark.

Asyl, er den måde man kan bede om at få lov til at opholde sig i Danmark, hvis man er bange for at vende tilbage til sit hjemland. Loven gælder for alle som ønsker beskyttelse i Danmark.

nyidanmark.dk kan du også læse mere om opholdsregler og vilkår der gælder for dig.

Har du spørgsmål vedrørende asylproceduren kan du kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylrådgivning. De kan kontaktes pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde.

Fremmøde: onsdag 10-13 i Borgergade 6, 1300 København K
Telefon: mandag-fredag kl. 9-15 på 33 73 50 00.
E-mail: advice@drc.ngo

در کجای کشور باید زندگی کنید؟ ?Hvor i landet skal man bo

هنگامی که شما اجازه اقامت در دنمارک را دریافت می کنید، محل زندگی شما در یکی از شهرداری ها تعین میگردد. این اداره مهاجرت دنمارک است که تصمیم می گیرد در کدام شهرداری زندگی کنید و زندگی خود را در دنمارک شروع کنید.

Når man får opholdstilladelse i Danmark, bliver man visiteret til en kommune, hvor man skal bo. Det er Udlændingestyrelsen der bestemmer i hvilken kommune man skal bo og starte sit liv i Danmark.

امکان انتخاب شهرداری Muligheder for at ønske kommune

اگر میخواهید در یک شهرداری خاص زندگی کنید، مهم است که خواسته های خود را به اداره مهاجرت دنمارک قبل از تصمیم گیری در مورد پرونده خود برای اقامت ارائه دهید.
اگر تقاضای خاصی دارید در فرم درخواست اجازه اقامت بنویسید. به عنوان مثال، ممکن است خانواده نزدیکی داشته باشید که در یک شهرداری خاص زندگی می کنند یا پیشنهاد شغلی در شهرداری خاصی دریافت کرده اید (یک قرارداد کار را به اداره مهاجرت دنمارک ضمیمه کنید). همچنین ممکن است بعضی دلایل شخصی دیگری وجود داشته باشد ک باید در باره آن معلومات دهید.

Hvis du har nogle, ønsker om, i hvilken kommune du gerne vil bo, er det vigtigt at du indgiver dine ønsker til Udlændingestyrelsen før de afgør din sag om ophold. Skriv i ansøgningsskemaet om opholdstilladelse, hvis du har særlige ønsker. Det kan fx være, at du har nærtstående familie, der bor i en bestemt kommune eller at du har fået et jobtilbud i en bestemt kommune (vedlæg en ansættelseskontrakt til Udlændingestyrelsen). Der kan også være andre personlige forhold som kan være relevante at oplyse om.

وظایف شهرداری ها بر اساس قانون ادغام Kommunernes opgaver efter integrationsloven

هنگامی که اجازه اقامت خود را دریافت کردید، به شما اطلاع داده می شود که در کدام شهرداری زندگی خواهید کرد. این شهرداری شما است که تا حد زیادی مسئول بسیاری از بخش های زندگی جدید شما خواهد بود. شهرداری از جمله موارد دیگر مسئولیت پیدا کردن یک مکان موقت برای زندگی شما را دارد. نوع مسکنی که شهرداری برای شما فراهم می‌کند، می‌تواند از یک شهرداری به شهرداری دیگری متفاوت باشد.

شهرداری شما همچنین مسئول کمک مالی برای پیشبرد زندگی شما میباشد.
شهرداری با همکاری شما یک برنامه تدوین می‌کند که به آن “برنامه خود کفایی و بازگشت به وطن” هم می‌گویند. این برنامه به شما کمک خواهد کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شامل کار شوید. این برنامه شامل آموزش زبان دنمارکی، پیشنهادهایی مانند تمرین در شرکت‌ها (پراکتیک) و پیشنهادهای دیگر مرتبط با کار می‌شود. این برنامه همچنین شامل یک قرارداد بین شما و شهرداری است که محتوای آن بر اساس وضعیت و پس زمینه شما در مورد کار، تحصیلات و موارد دیگر توافق شده است.

Når du har fået din opholdstilladelse, vil du få besked om, hvilken kommune du skal bo i. Det vil være din kommunen, der i høj grad vil have ansvar for mange dele af din nye tilværelse. Kommunen har bl.a. ansvaret for, at du får et midlertidigt sted at bo. Kommunen kan kan tilbyde dig en permanent bolig, men er ikke forpligtet til det. Din ret til et midlertidigt opholdssted ophører, hvis kommunen tilbyder dig en permanent bolig.

Det kan være meget forskellige fra kommune til kommune, hvilken type af bolig de stiller til rådighed. Det vil også være kommunen der sørger for, at du får penge til at leve for og meget mere. Din kommune vil i samarbejde med dig udarbejde et program, det såkaldte selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Programmet skal bl.a. hjælpe dig til at komme i arbejde hurtigst muligt. Programmet indeholder danskuddannelse, tilbud om bl.a. virksomhedspraktik og andre jobrettede tilbud. Programmet indeholder også en kontrakt mellem dig og kommunen. Den beskriver det indhold I har aftalt ang. job, uddannelse mv. på baggrund af din situation og baggrund.

دسترسی به خدمات صحی Adgang til sundhedsydelser

شهرداری شما مسئولیت ارسال کارت صحی و انتخاب یک داکتر شخصی برای شما را دارد. کارت صحی به شما دسترسی به خدمات رایگان صحی که حق آن را دارید می‌دهد و باید هر بار که نیاز به مراجعه به داکتر، مرکز عاجل یا شفاخانه دارید، از آن استفاده کنید. در کارت صحی شما اطلاعات تماس با داکتر، شماره کارت صحی نوشته شده است. اگر زبان دنمارکی را نفهمید، حق دارید که در مکالمات با داکتر خود، متخصص و یا شفاخانه از مترجم استفاده کنید. این داکتر است که برای شما مترجم میطلبد.

Det er din kommune der vil sørge for, at du får tilsendt dit sundhedskort og bliver tilknyttet din egen personlige læge. Sundhedskortet er din adgang til de gratis sundhedsydelser du har ret til og skal bruges hver gang du skal til læge, på skadestuen eller hospitalet. På dit sundhedskort står kontaktoplysningerne til din læge og dit cpr-nummer. Hvis du ikke forstår dansk, har du ret til tolk ved samtale hos lægen, speciallæge eller hospital. Det er lægen der bestiller en tolk.

معاینه صحی Helbredsmæssig vurdering

شهرداری شما همچنین باید به شما یک بررسی و یا معاینه صحی عمومی ارائه دهد. معاینات در ابتدا توسط داکتر خود شما انجام می شود. داکتر با شما مصاحبه می کند و شما را معاینه می کند تا سلامت جسمی و روانی شما را مشخص کند.

در رابطه با معاینه صحی، در صورت لزوم می توانید درمان بیشتری به شما پیشنهاد شود. بنابراین ایده خوبی است که این پیشنهاد را بپذیرید زیرا می توانید کمک مناسب دریافت کنید و در رابطه با سلامتی خود مورد حمایت قرار بگیرید.

Din kommune kan tilbyde dig en helbredsundersøgelse. En helbredsmæssig vurdering sker i udgangspunkt hos egen lægen. Lægen vil have en samtale med dig og undersøge dig for at afdække dit fysiske og psykiske helbred.

I forbindelse med helbredsundersøgelsen vil du kunne tilbydes yderligere behandling, hvis det er nødvendigt. Det er derfor en god idé at tage imod tilbuddet da man her kan få den rette hjælp og blive støttet i forhold til sit helbred.

درس دنمارکی Danskundervisning

در ارتباط با برنامه خود کفایی و بازگشت به خانه، شما تا پنج سال حق آموزش زبان دنمارکی را به طور رایگان دارید. شما در یک هفته حق دارید 15 ساعت درسی دنمارکی دریافت کنید.
آموزش دنمارکی به سه بخش تقسیم می شود که هر بخش دارای امتحان جداگانه میباشد.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آموزش دنمارک بخوانید.

I forbindelse med dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram har du ret til op til fem år gratis danskuddannelse. Du har ret til op til 15 lektioner ugentlig danskundervisning.
Danskuddannelsen er delt op i tre og er modulopdelt med prøver.

Du kan læse mere om danskundervisning her.

کار در دنمارک Job i Danmark

شهرداری میکوشد که شما در سریع ترین زمان ممکن شامل کار شوید. شهرداری به شما کمک می کند تا مشخص کنید که کدام مهارت ها را دارید و چگونه می توانید به بهترین شکل از آنها در دنمارک استفاده کنید.

در عین حال، شهرداری بر ارتقای مهارت و آموزش زبان دنمارکی شما تمرکز می کند تا بتوانید وارد بازار کار دنمارک شوید.

Kommunen har fokus på at hjælpe dig til at komme hurtigst muligt i arbejde. Kommunen vil hjælpe dig med at afklarer, hvilke kompetencer du har og hvordan du bedst kan bruge dem i Danmark.

Kommunen har samtidig fokus på opkvalificering og danskundervisning så du kan komme ind på det danske arbejdsmarked.

کمک هزینه خودکفایی و عودت یا کمک هزینه انتقالی Selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

اگر نمی‌توانید خودتان را تأمین کنید، می‌توانید از شهرداری درخواست کمک هزینه خودکفایی، کمک هزینه عودت یا کمک هزینه انتقالی درخواست کنید. زمانی که از شهرداری کمک مالی دریافت می کنید، باید برای پیدا کردن کار فعال باشید و باید در جلسات، گفتگوها و فعالیت ها از جمله درس زبان از طرف شهرداری شرکت کنید.

Du kan søge kommune om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke kan forsørge dig selv. Når du modtager en ydelse fra kommunen, skal du være aktiv jobsøgende. Det vil bl.a. sige, at du skal deltage i møder, samtaler og aktiviteter, herunder sprogundervisning.

کودکستان Daginstitution

والدین که در دنمارک اقامت دارند دارای حقوق مساوی با دیگر شهروند ها در دنمارک در این موارد هستند:

  • شیرخوارگاه برای کودکان 0-3 سال و کودکستان برای اطفال 3-6 سال.
  • کمک اقتصادی برای پرداخت کامل یا بخشی از هزینه کودکستان.

شهرداری شما می تواند در ثبت نام کودکان تان و همچنین درخواست کمک مالی برای پرداخت هزینه کودکستان کمک و راهنمایی کند.

در انیجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کودکستان ها در دنمارک بدست آورید.

Dig der er forældre med opholdstilladelse, har ret til samme tilbud som borgere i Danmark fx:

  • Dagtilbud for børn 0-3 år (vuggestue) og 3-6 år (børnehave)
  • Økonomisk fripladstilbud (helt eller delvist)

Din kommune kan hjælpe dig med opskrivning og kan vejlede dig i forhold til økonomisk friplads.

Du kan læse mere om daginstitutioner i Danmark her.

مکاتب ابتدایی Grundskole

در دنمارک، آموزش به مدت 10 سال (حدود 6 تا 16 سال) اجباری است. تحصیل اجباری شامل همه کودکانی می شود که به طور دائم در دنمارک زندگی می کنند یا حداقل شش ماه در دنمارک اقامت دارند. این بدان معنی است که فرزندان شما که در سن مکتب هستند مشمول آموزش اجباری میشوند.
شهرداری شما می تواند در ثبت نام به شما کمک کند و اگر در مورد مکتب سوالی دارید می تواند شما را راهنمایی کند.

همچنین می توانید در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد مکتب در دنمارک دریافت کنید.

I Danmark er der undervisningspligt i 10 år (fra ca. 6-16 år). Undervisningspligten gælder alle børn, der bor fast i Danmark eller opholder sig mindst seks måneder i Danmark. Det betyder at dine børn som er i skolealderen, er omfattet af undervisningspligten.

Din kommune kan hjælpe dig med opskrivning og kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål omkring skole.

Du kan også læse mere om skole i Danmark her.

اگر در امور زندگی روزمره جدید خود در دنمارک به کمک نیاز دارید Henvisningsmuligheder

شما میتوانید از طریق سازمان پناهندگان دنمارک مشاوره حقوقی بی طرفانه، رایگان و همچنین راهنمایی در موارد قوانین و شرایطی که برای شما که با شهرداری خود در تماس هستید اعمال می شود، دریافت کنید.

شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره داوطلبانه را دراینجا واینجا بدست آورید.

I DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger kan du få gratis, uvildig juridisk rådgivning og vejledning om bl.a. de regler og vilkår der gælder for dig som er i kontakt med din kommune.

Du kan læse mere om Frivilligrådgivningerne her og her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse