سیستم صحی Sundhedsvæsenet

سیستم صحی Sundhedsvæsenet

دنمارک دارای یک سیستم صحی عمومی گسترده است که مشاوره و درمان رایگان را توسط یک داکتر عمومی، متخصصان، شفاخانه های دولتی و سایر خدمات صحی ارائه می دهد.

در دنمارک، هرکسی که نیاز فوری به مراقبت های صحی دارد، حق درمان رایگان در شفاخانه را دارد. این امر در مورد شهروندان کشورهای دیگر نیز صدق می کند. هنگامی که شما دارای مجوز اقامت در دنمارک هستید، حق درمان رایگان در بخش های بزرگی از سیستم مراقبت های صحی را دارید.

زمانی که اجازه اقامت در دنمارک را دریافت می کنید، از شهرداری کارت صحی دریافت می کنید وداکتر برای شما تعیین می شود. هر بار که به داکتر، بخش عاجل و یا شفاخانه می روید باید از کارت صحی استفاده کنید. کارت صحی شامل نام، شماره تامین اجتماعی و اطلاعات تماس با داکتر میشود.

Danmark har et omfattende offentligt sundhedssystem som tilbyder gratis konsultation og behandling ved en praktiserende læge, specialister, offentlige hospitaler og andre sundhedsydelser.

I Danmark har alle, der har akut behov for lægehjælp, ret til gratis behandling på et sygehus. Det gælder også borgere fra andre lande. Når du har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har du ret til gratis behandling i store dele af sundhedsvæsenet.

Når du får opholdstilladelse i Danmark, vil du modtage et sundhedskort fra kommunen og blive tildelt en læge. Sundhedskortet skal du bruge, hver gang du skal til lægen, på skadestue eller sygehus. På sundhedskortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

داکتر عمومی خود شما Din egen praktiserende læge

برای تمام مشاوره ها و درمان هایی که فوری نیستند، باید از داکتر عمومی خود استفاده کنید. اگر بیمار هستید، می توانید با داکتر عمومی خود تماس بگیرید. داکتر عمومی برعلاوه از تداوی مریضی کار های دیگری را مانند واکسیناسیون و پیشگیری از بارداری نیز انجام میدهد.

داکتر عمومی همچنین می‌تواند به شما در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از اضافه وزن، سیگرت کشیدن و کم ورزش کردن کمک کند. داکتر گاهی از شما چیزهایی می پرسد که ممکن است شما را شگفت زده کند. داکتر از شما می‌خواهد در مورد اینکه چه کاری می‌توانید انجام دهید تا بیمار نشوید فکر کنید.
داکتر عمومی خود شما متخصص درک و درمان شایع ترین بیماری ها است. بنابراین، او بیشتر می تواند متوجه شود که چه مشکلی شما دارید و چگونه تداوی شود. در برخی موارد، داکتر ارزیابی می کند که باید به متخصص یا شفاخانه مراجعه کنید. در صورت نیاز به معاینه یا معالجه توسط داکتر متخصص یا در شفاخانه، ارجاع می نویسد.

اغلب این داکتر خودتان است که دواهای شما را تجویز می کند و نسخه می نویسد. همچنین می تواند یک داکتر متخصص یا یک داکتر در یک شفاخانه باشد. نسخه سندی است که باید در دواخانه زمانی که باید دوای خود را تحویل بگیرید از آن استفاده می کنید. معمولاً الکترونیکی خواهد بود و بنابراین هنگام جمع آوری دوا باید کارت صحی خود را همراه داشته باشید. هنگامی که نسخه تمام شد و درمان شما با دوا ادامه یافت، نسخه در دواخانه بسته می شود و نسخه باید توسط داکتر خود تمدید شود.

همیشه باید قبل از رفتن به داکتر وقت ملاقات بگیرید. به یاد داشته باشید که اگر هنوز نتوانستید در زمان توافق شده بیایید، لغو کنید.

امکان تغییر داکتر وجود دارد، اما هزینه دارد. معمولاً در صورت تغیر آدرس در یک شهر دیگر داکتر را عوض می‌کنید و سپس رایگان است.
در www.borger.dk می توانید یک داکتر جدید را انتخاب کنید.

Din læge skal du bruge ved alle former for konsultationer og behandlinger, som ikke er akutte. Lægen kan du kontakte hvis du er syg, men tager sig også af meget andet end sygdomme fx vaccinationer og prævention.

Lægen kan også hjælpe dig med at forebygge sygdomme, der fx skyldes overvægt, rygning og for lidt motion. Lægen vil nogle gange spørge dig om ting, du måske bliver forbavset over. Lægen ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg.

Din egen læge er specialist i at forstå og behandle de mest almindelige sygdomme. Derfor kan han eller hun for det meste finde ud af, hvad du fejler og behandle dig. I nogle tilfælde vurderer lægen, at du skal til speciallæge eller på sygehus. Lægen skriver en henvisning, hvis du skal undersøges eller behandles hos en speciallæge eller på et sygehus.

Det vil ofte være din egen læge, som ordinerer din medicin og udskriver recepter. Det kan også være en speciallæge eller en læge på et sygehus. Recepten er dokumentet, du skal bruge på apoteket, når du skal hente din medicin. Den vil typisk være elektronisk og du skal derfor medbringe dit sundhedskort når du afhenter din medicin. Når recepten er brugt op, og din behandling med medicinen fortsætter, lukkes recepten på apoteket, og recepten skal fornyes hos din egen læge.

Du skal altid bestille tid, før du går til lægen. Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan komme til den aftalte tid.

Det er muligt at skifte læge, men det koster penge. Du skifter som regel læge, hvis du flytter, og så er det gratis. På www.borger.dk kan du vælge læge.

داکتران متخصص Speciallæger

یک داکتر متخصص در یک رشته خاص تخصص دارد، به عنوان مثال بیماری های پوستی، زنان یا روانپزشکی. قبل از معاینه و درمان توسط متخصص باید توسط داکتر خود معاینه شوید. اگر داکتر شما تشخیص دهد که باید توسط یک متخصص درمان شوید، داکتر یک ارجاع به متخصص می نویسد.

پس از دریافت ارجاع، باید با خود تان با متخصص تماس بگیرید و قرار ملاقات بگذارید.

تنها داکتران متخصصی که نیازی به مراجعه به آنها ندارید، داکتران چشم و متخصص گوش و حلق و بینی هستند.

En speciallæge er specialist på et særligt område fx hudsygdomme, gynækologi eller psykiatri. Du skal undersøges af din egen læge, før du kan blive undersøgt og behandlet hos en speciallæge. Hvis din læge vurderer, at du skal behandles af en speciallæge, vil lægen skrive en henvisning til speciallægen.

Når du har fået en henvisning, skal du selv ringe og bestille tid hos speciallægen.

De eneste speciallæger, du ikke skal have henvisning til, er øjenlæge og øre- næse-halslæge.

شفاخانه ها Sygehuse

اگر قرار است در شفاخانه معاینه یا معالجه شوید، باید از داکتر خود ، داکتر متخصص و یا داکتر بخش عاجل ارجاع داشته باشید. شما نامه ای در پست الکترونیکی خود دریافت خواهید کرد که در آن نوشته شده کجا و چه زمانی بیایید. اگر به شدت بیمار شوید، البته بلافاصله در شفاخانه بستری خواهید شد.

Hvis du skal undersøges eller behandles på sygehuset, skal du have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller lægevagten. Du får et brev i din e-Boks, om hvor og hvornår du skal komme. Hvis du bliver akut syg, bliver du naturligvis indlagt med det samme.

اگر نمی توانم دانمارکی صحبت کنم می توانم از مترجم کمک بگیرم؟ Mulighed for tolk

اگر زبان دنمارکی را نمی دانید، هنگام مصاحبه با داکتر، متخصص یا در شفاخانه، حق دارید مترجم داشته باشید. داکتر شما یک مترجم پیدا می کند. شما مجبور نیستید هزینه مترجم را خودتان بپردازید. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که اگر بیش از 3 سال در دانمارک اقامت داشته اید، ابتدا باید هزینه مترجم را خودتان بپردازید.

Hvis du ikke forstår dansk, har du ret til en tolk, når du skal til samtale hos din læge, speciallæge eller på et sygehus. Det er din læge der bestiller en tolk. Du skal ikke selv betale for tolken. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis man har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år så skal man i udgangspunktet selv betale for tolk.

در صورت نیاز فوری به کمک با کدام شماره تماس بگیرم؟ Telefonkontakt ved akut brug for hjælp

نیاز فوری به کمک: 112

خدمات عاجل (در صورت بیماری خارج از ساعات کاری)

      • منطقه پایتخت:
      • 1813
      • منطقه مرکزی یولند:
      • 70113131
      • منطقه یولند شمالی:
      • 70150300
      • منطقه شیلند:
      • 70150700
      • منطقه جنوب دنمارک:

   </ul class=”danish”>

  70110707

  در صورت نیاز به کمک برای بیماری و جراحات جزئی در ساعات کاری باید با داکتر خود تماس بگیرید. شماره تیلفون داکتر شما در کارت زرد صحی شما موجود است.

  Akut brug for hjælp: 112

  Lægevagten (ved sygdom uden for lægens åbningstid):

    • Region Hovedstaden: 1813
    • Region Midtjylland: 70 11 31 31
    • Region Nordjylland: 70 15 03 00
    • Region Sjælland: 70 15 07 00
    • Region Syddanmark: 70 11 07 07

 • Du skal ringe til din egen læge, hvis du har brug for hjælp ved sygdom og mindre skader inden for din læges åbningstid. Din læges telefonnummer står på dit gule sundhedskort.

آیا فرزندان من نیز تحت پوشش بیمه درمانی من هستند؟ Dine børn er dækket af din sundhedsforsikring

بلی. کودکان تا سن 15 سالگی به همراه والدین خود تحت پوشش بیمه صحی عمومی قرار می گیرند. پس از آن باید به صورت انفرادی بیمه شوند، مانند بزرگسالان بالای 18 سال.

Ja. Børn er dækket af den offentlige sundhedsforsikring sammen med deres forældre indtil de fylder 15 år. Herefter skal de forsikres individuelt, på samme måde som voksne over 18 år.

کودکان و سلامتی Børn og sundhed

در پنج سال اول، به کودکان معاینات صحی پیشگیرانه توسط داکتر فامیلی پیشنهاد می شود. کودک اندازه گیری و وزن می شود، بینایی و شنوایی کودک مورد آزمایش قرار می گیرد و وضعیت سلامتی کودک مورد بحث قرار می گیرد. کودک در زمان‌های مناسب واکسین‌ها را دریافت می‌کند که این امر باعث می‌شود کودک به بیماری‌های خطرناک دوران کودکی مبتلا نشود.

De første fem år bliver børn tilbudt forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge. Barnet bliver målt og vejet, barnets syn og hørelse testes, og barnets trivsel tales igennem. Barnet får vaccinationer på de rigtige tidspunkter, hvilket skal sikre at barnet ikke får livstruende børnesygdomme.

بارداری و زایمان Graviditet og fødsel

به زنان باردار معاینات صحی پیشنهاد می شود. به عنوان یک زن باردار، به شما یک قابله منصوب می شود. هم داکتر و هم قابله در طول بارداری به شما کمک و بررسی می کنند که همه چیز خوب باشد.

Gravide får tilbudt helbredsundersøgelser. Som gravid får du tildelt en jordemor. Både egen læge og jordemor vil igennem din graviditet hjælpe og tjekke, at alt er som det skal være.

نرس های کودکان و گروه های والدین Sundhedsplejersken og mødre- og fædregrupper

نرس های کودکان به شما و فرزندتان از زمان بارداری گرفته تا تولد و تا مکتب کمک می کند . به همه مکاتب یک نرس صحی اختصاص داده شده است. نرس صحی کودک را معاینه می کند و به کودکان و والدین در مورد رشد، سلامت و رفاه مشوره میدهد.
این نرس صحی است که گروه های مادر و پدر را که همزمان صاحب فرزند شده اند تشکیل می دهد تا آنها ملاقات کنند و در مورد فرزندان و فرزندپروری صحبت کنند.

En sundhedsplejerske hjælper dig og dit barn – fra graviditet til fødsel og i skoletiden. Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken undersøger barnet, de rådgiver børn og forældre om barnets udvikling, helbred og trivsel.

محل های درمان تروما Traumebehandlingssteder

پایتخت

DIGNITY

– توانبخشی و درمان پناهندگان آسیب دیده.

درمان نیاز به ارجاع از داکتر  یا متخصص  دارد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

مرکز روانپزشکی فرافرهنگی

– درمان پناهندگان آسیب دیده و سایر افراد با پیشینه اقلیت

درمان نیاز به ارجاع از داکتر  یا متخصص دارد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

Oasis

– درمان و مشاوره برای پناهندگان آسیب دیده و بستگان آنها

درمان نیاز به ارجاع از داکتر  یا متخصص دارد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

 

SJÆLLAND

کلینیک برای پناهندگان آسیب دیده – درمان پناهندگان آسیب دیده بالای 18 سال.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

 

SYDDANMARK

اداره بازماندگان تروما و شکنجه، Odensen og Vejle – ATT

– درمان جنگ، شکنجه و ترومای فرار در افراد دارای پیشینه پناهنده و مهاجر.

درمان نیاز به ارجاع از داکتر  یا متخصص خود دارد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

RCT Jylland – Haderslev, Hviding og Sønderborg – بررسی و درمان کودکان/

جوانان (4 تا 17 سال) واکنش‌های ترومایی / پیامدهای دیرهنگام پس از تروما، و همچنین درمان و

توانبخشی پناهندگان آسیب دیده بزرگسال و بازماندگان شکنجه.

درمان کودکان/جوانان مستلزم ارجاع از شهرداری و درمان بزرگسالان مستلزم ارجاع از داکتر یا متخصص  است.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

 

MIDTJYLLAND

واحد پناهندگان آسیب دیده

– درمان پناهندگان آسیب دیده.

درمان نیاز به ارجاع از داکتر فامیلی یا متخصص دارد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

 

NORDJYLLAND

مرکز توانبخشی پناهندگان

– درمان همه جانبه پناهندگان مبتلا به PTSD.

درمان نیاز به ارجاع از داکتر فامیلی یا متخصص دارد .

در اینجا بیشتر بخوانید

HOVEDSTADEN

DIGNITY – rehabilitering og behandling af traumatiserede flygtninge.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri – behandling af traumeramte flygtninge og andre personer med minoritetsbaggrund

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Oasis – behandling og rådgivning for traumatiserede flygtninge og deres pårørende

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

 

SJÆLLAND

Klinik for Traumatiserede Flygtninge – behandling af traumatiserede flygtninge over 18 år.

Læs mere her.

 

SYDDANMARK

Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere, ATT (Vejle og Odense) – behandling af krigs-, tortur- og flugttraumer hos mennesker med flygtninge- og indvandrebaggrund.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

RCT Jylland (Haderslev, Hviding og Sønderborg) – Udredning og behandling af børn/unges (4-17 år) traumereaktioner/senfølger efter traumer, samt behandling og rehabilitering af voksne traumatiserede flygtninge og torturoverlevere.

Behandling af børn/unge kræver en henvisning fra kommunen og behandling af voksne kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

 

MIDTJYLLAND

Enheden for traumatiserende flygtninge – behandling af traumatiserede flygtninge.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

 

NORDJYLLAND

Rehabiliteringscenter for Flygtninge – Tværfaglig behandling for flygtninge med PTSD.

Behandling kræver henvisning fra egen læge eller speciallæge.

læs mere her.

اطلاعات بیشتر در مورد تروما و کمک از طریق خط تیلفون مشاوره روانی اجتماعی Mere viden om traume

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد واکنش‌های عادی پس از تجربیات شدید مانند جنگ و گریز بدست آورید، می‌توانید در این جزوه که توسط سازمان پناهندگان دنمارک منتشر شده بخوانید: اینجا   

Vil du have mere viden om nogle af de normale reaktioner der følger efter voldsomme oplevelse eks. i forbindelse med krig og flugt, kan du læse mere i denne pjece udgivet af DRC Dansk Flygtningehjælp: Krig og flugt pjece på dansk.

مسئولیت پذیری و گفتگو Eget ansvar og dialog

در دنمارک، ممکن است متوجه شوید که بیش از آنچه قبلاً به آن عادت کرده اید، درگیر سلامت و درمان خود خواهید بود. طور مثال داکتر گاهی از شما در مورد چیزهایی می پرسد که ممکن است شما را شگفت زده کند. داکتر از شما می‌خواهد در مورد اینکه چه کاری می‌توانید انجام دهید تا بیمار نشوید فکر کنید. مهم است که در صورت داشتن هر گونه شک و تردید، سؤالات تانرا از داکتر بپرسید. کاملاً طبیعی است که سؤالات مربوط به سلامتی شما در گفتگوی نزدیک با داکتر شما مطرح شود.

I Danmark vil du måske opleve, at du i højere grad end du er vant til, vil blive inddraget i din sundhed og behandling. Det kan f.eks. være, at lægen nogle gange vil spørge dig om ting, du måske bliver forbavset over. Lægen ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg. Det er vigtigt, at du stiller afklarende spørgsmål til den pågældende læge, hvis du er i tvivl om noget. Det er helt normalt at spørgsmål omkring din sundhed sker i tæt dialog med din læge.

آیا قوانینی در مورد هدایا یا فساد در سیستم صحی دنمارک وجود دارد؟ Ingen udskrevne regler om gaver eller korruption i det danske sundhedsvæsen

در دنمارک، همه افراد به خدمات صحی دسترسی برابر دارند. اکثر خدمات صحی رایگان هستند و بنابراین برای دریافت خدمات صحی نیازی به پرداخت هزینه نخواهید داشت. کارت صحی شما دسترسی شما به خدمات صحی رایگان است.

I Danmark har alle lige adgang til sundhedsydelser. De fleste sundhedsydelser er gratis og du vil derfor ikke skulle betale for at modtage sundhedsydelser. Dit sundhedskort er din adgang til de ydelser der er gratis.

از کجا می توانم اطلاعات بیشتری در مورد سیستم صحی دنمارک کسب کنم؟ Mere viden om det danske sundhedsvæsen

شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد سیستم صحی دنمارک را در اینجا دریافت کنید: Sundhedsstyrelsen

همچنین می توانید در اینجا مشاوره بیشتری دریافت کنید و در مورد سلامتی خود مطالعه کنید: sundhed.dk

اداره صحت دنمارک برای شما که دارای مجوز اقامت در دنمارک هستید جزوه ای در مورد برخی از حقوق شما در حوزه سلامت منتشر کرده است. جزوه را به زبان انگلیسی اینجا بخوانید.

Du kan få mere viden om det danske sundhedsvæsen her: Sundhedsstyrelsen

Du kan også få flere råd og læse om din sundhed her: sundhed.dk

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til dig der har opholdstilladelse og bopæl i Danmark om nogle af dine rettigheder på sundhedsområdet. Læs pjecen på engelsk her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse