زندگی خانوادگی در دنمارک – چگونه دنمارکی ها زندگی می کنند Familieliv i Danmark

انواع خانواده ها Familieformer

رایج ترین شکل خانواده در دنمارک خانواده ای است که در آن یک زن و یک مرد با فرزند و یا بدون فرزند با هم زندگی می کنند. اما اشکالی مختلفی خانواده های دیگر نیز در دنمارک وجود دارد. خانواده های رنگین کمانی، که در آن افراد بزرگسال با همجنس خود ازدواج کرده و یا باهم زندگی میکنند، در دانمارک در حال افزایش است.
بنابراین خانواده ها در دنمارک میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند.

Den mest almindelige familieform i Danmark er en familie, hvor en mand og en kvinde bor sammen med eller uden børn. Men der er også mange andre familieformer i Danmark. Regnbuefamilier, hvor de voksne er gift eller registrerede partnere med en af samme køn er opadgående i Danmark. Familier i Danmark kan derfor se ud på rigtig mange måder.

چه زمانی دنمارکی ها فرزند به دنیا میاورند بچه و چند فرزند؟ ?Hvornår får man børn i Danmark

در دنمارک هم زنها و هم مردها در حدود سن سی سالگی اولین فرزند خود را به دنیا میاورند. دنمارکی ها به طور متوسط 1.7 فرزند به دنیا میاورند.

I Danmark er både kvinder og mænd omkring 30 år når de får deres første barn. Danskerne får i gennemsnit 1,7 børn.

مرخصی زایمان Barselsorlov

در دنمارک، سیستمی وجود دارد که هم به زنان و مردان اجازه می دهد شغل و زندگی خانوادگی داشته باشند.

هنگامی که یک کودک متولد می شود، مادر و پدر حق دارند 52 هفته با هم مرخصی بگیرند و در خانه بمانند تا از فرزند خود مراقبت کنند، در حالی که حقوق یا حقوق زایمان دریافت می کنند.

باید توجه داشته باشید که تنها در صورتی می توانید حقوق یا کمک هزینه زایمان یا مزایای مشابه دریافت کنید که در حال کار، تحصیل یا مستحق دریافت کمک هزینه روزانه یا کمک نقدی باشید. اگر قبل از زایمان انتخاب کرده اید که در خانه بمانید، نمی توانید کمک هزینه روزانه دریافت کنید.

در اینجا ببینید چه چیزی در مورد شما صدق می کند.

I Danmark har man indrettet et system, der giver mulighed for, at både kvinder og mænd kan have et arbejde og have et familieliv.

Når et barn bliver født, har mor og far ret til at holde 52 ugers orlov til sammen, hvor de kan blive hjemme fra arbejde og passe deres barn, samtidig med at de modtager løn eller barselsdagpenge.

Man skal være opmærksom på, at man kun kan få løn eller barselsdagpenge eller lignende ydelser, hvis man enten er i arbejde, er under uddannelse eller er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp. Hvis man har valgt at være hjemmegående inden fødslen, kan man ikke modtage dagpenge.

Se hvad der gælder for dig her.

حقوق افراد ال جی بی تی در دانمارک LGBT+ personers rettigheder i Danmark

دو مرد یا دو زن می توانند در دنمارک ازدواج کنند، هم در کلیسا و هم در شهرداری و همچنین می توانند کودکان را به فرزندی قبول کنند. افراد دگرباش جنسی دارای حقوق و وظایفی مساوی با سایر شهروندان جامعه هستند.

در دنمارک، شما باید به تمایلات جنسی دیگران احترام بگذارید و همه باید اجازه داشته باشند که همان چیزی باشند که هستند. این بدان معناست که هرکسی حق دارد در مورد زندگی، بدن و تمایلات جنسی خود تصمیم بگیرد.

افراد دگرباش جنسی پناهنده می توانند از طریق سازمان
LGBT Asylum
مشاوره و راهنمایی در مورد حقوق خود دریافت کنند و همچنین در فعالیت ها ی اجتمایی آن شرکت کنند. ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

اطلاعات بیشتر در مورد حقوق در رابطه با تشکیل خانواد ال جی بی تی را از اینجا دریافت کنید.

To mænd eller to kvinder kan blive gift i Danmark, både i kirke og på rådhuset. Og de kan adoptere børn. LGBT+ personer har de samme rettigheder og pligter som alle andre borgere i samfundet.

I Danmark skal man respektere andres seksualitet og alle skal have lov til at være dem, de er. Det vil sige at alle har ret til at bestemme over deres liv, deres krop og deres seksualitet.

Hos LGBT Asylum kan LGBT+ personer med flugtbaggrund få råd og vejledning om deres rettigheder, ligesom der afholdes aktiviteter og tilbydes sociale fællesskaber. Læs mere her.

Få mere viden om rettigheder i forhold til LGBT+ familiedannelse her.

کمک های خانوادگی Familieydelser

در دنمارک، بیشتر خانواده‌های دارای فرزند، کمک هزینه برای کودکان و نوجوانان دریافت می‌کنند. این مزایا کمکی برای پوشش برخی از هزینه های اضافی مربوط به خانواده ها با فرزندان است. این یک کمک مالی است که از دولت برای هر یک از فرزندان خود تا رسیدن آنان به 18 سالگی دریافت می کنید. به خانواده هایی که دارای فرزندان با نیازهای ویژه هستند نیز می توان کمک هزینه فرزند پرداخت کرد که یک کمک مالی اضافی است.

برای دریافت کمک های خانوادگی، زمانی که تازه وارد دنمارک هستید، باید تعدادی از شرایط را داشته باشید.

برای شهروندان جدید در دنمارک، یک اصل برای حق برخورداری از حق کمک هزینه کودک و نوجوان وجود دارد. برای دریافت مزایای کامل، باید در 10 سال گذشته مجموعاً 6 سال در دنمارک زندگی یا کار کرده باشید. تا آن زمان، به تدریج حق دریافت کمک هزینه کودک و نوجوان را به دست خواهید آورد و هر 6 ماه یک بار درصد بیشتری از کل مبلغ را دریافت خواهید کرد.

در مورد حقوق خود به عنوان یک فرد تازه وارد شده در دانمارک اینجا بیشتر بخوانید.

I Danmark får de fleste børnefamilier børne- og ungeydelse. Ydelsen er en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie. Det er et økonomisk tilskud, som du får udbetalt af staten for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Børnefamilier med særlige behov, kan desuden få udbetalt børnetilskud, der er et ekstra økonomisk tilskud.

For at få familieydelser skal du opfylde en række betingelser, når du er ny i Danmark.

For nye borgere i Danmark er der et optjeningsprincip på retten til børne- og ungeydelse og børnetilskud. For at modtage den fulde ydelse skal du sammenlagt havet boet eller arbejdet i Danmark i 6 år inden for de seneste 10 år. Indtil da, vil du gradvist optjene retten til børne- ungeydelsen og for hver 6 måneder modtage en procentvis større andel af det fulde beløb.

Læs mere på Borger.dk om dine rettigheder som ny i Danmark her.

مشاوره برای خانواده های دارای فرزند Rådgivning til børnefamilier

اگر به عنوان یک والدین در دنمارک نیاز به مشاوره در مورد فرزند خود دارید، شهرداری می تواند مشاوره و کمک کند. شهرداری همچنین می تواند مشاوره، معاینه و درمان رایگان برای کودکان و نوجوانانی که دارای مشکلات جسمی یا روحی هستند ارائه دهد.

همچنین می‌توانید از سازمانهای Mødrehjælpen و Børns Vilkår
اینجا و اینجا در رابطه با فرزندتان یا فرزندپروری خود مشاوره و راهنمایی دریافت کنید.

Oplever man som forældre i Danmark behov for rådgivning omkring sit barn kan kommunen rådgive og hjælpe. Kommune kan også tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med fysiske eller psykiske vanskeligheder.

Mødrehjælpen og Børns Vilkår kan også hjælpe dig, som ønsker råd og vejledning i forhold til dit barn eller dit forældreskab. Læs mere her og her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse