آموزش برای جوانان و بزرگسالان Uddannelse for unge og voksne

آموزشگاه های زبان و آموزش دنمارکی Sprogskoler og danskundervisning

شهرداری شما باید حداکثر 3 ماه پس از دریافت اجازه اقامت شما، دروس دنمارکی را به شما ارائه دهد.

شما این امکان را دارید که تا 5 سال دروس دنمارکی را دریافت کنید و حداکثر 15 ساعت در هفته حق دارید.

ممکن است شرایط خاصی در موقعیت شما وجود داشته باشد که درس های دنمارکی شما به شکل متفاوتی سازماندهی می شود. این شهرداری شما خواهد بود که به همراه شما برای دوره آموزشی شما برنامه ریزی می کند.

هدف از آموزش دنمارکی این است که پیش نیازهای لازم را برای پیشبرد شغل، تحصیل و به عنوان یک شهروند در دانمارک به شما بدهد.
تحصیلات دنمارکی شما می تواند در یک آموزشگاه زبان مجاور انجام شود. همچنین می تواند در یک شرکت انجام شود. آموزش می تواند در طول روز، عصر، آخر هفته یا آنلاین انجام شود.

سه دوره مختلف دنمارکی وجود دارد. دوره های 2،1 و 3. هر سه دوره باامتحان دنمارکی به پایان می رسند.

آموزشگاه زبانی که به آن وابسته هستید شما را به مصاحبه دعوت می کند تا بفهمند کدام یک از سه برنامه دنمارکی برای شما مناسب است.

اگر اطلاعات بیشتری در مورد دوره های آموزش دنمارکی می خواهید، می توانید از شهرداری خود  بپرسید یا در اینجا و اینجا بیشتر بخوانید.

Din kommune skal tilbyde dig danskundervisning, senest 3 måneder efter du har fået din opholdstilladelse.

Du har mulighed for at modtage danskundervisning i op til 5 år og du har ret til op til 15 timer om ugen.

Der kan være særlige forhold i din situation der gør, at din danskundervisning bliver tilrettelagt anderledes. Det vil være din kommune, der sammen med dig laver en plan for dit undervisningsforløb.

Formålet med danskundervisningen er at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, uddannelse og som borger i Danmark.

Din danskuddannelse kan foregå på en nærliggende sprogskole. Den kan også foregå på en virksomhed. Undervisningen kan både foregå i dagtimerne, aften, weekend eller online.

Der er tre forskellige danskuddannelser. Danskuddannelse 1, 2 og 3. Alle tre uddannelser afsluttes med en danskprøve.

Du vil blive inviteret til en samtale af den sprogskole du er tilknyttet, så de kan finde ud af, hvilke af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig.

Hvis du vil have mere information om danskuddannelserne kan du spørge din kommune eller læse mere her og her.

ساختار نظام آموزشی Uddannelsessystemets opbygning

سیستم آموزشی در دنمارک هم از یک سیستم آموزشی معمولی و هم از سیستم آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم تشکیل شده است.

سیستم آموزش عادی شامل ابتدایی، متوسطه و عالی است.

Uddannelsessystemet i Danmark består af både et ordinært uddannelsessystem og et voksen- og efteruddannelsessystem.

Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

آموزش جوانان, آموزش حرفه ای و آموزش متوسطه عالی Ungdoms-, erhvervs- og gymnasiale uddannelser

معمولی ترین آموزش جوانان در دنمارک، آموزش حرفه ای و تحصیلات متوسطه است.
برنامه های حرفه ای دوره هایی را ارائه می دهند که شامل دوره های مکتب و کارآموزی میباشد.

آموزش حرفه ای اغلب بیشتر جنبه عملی دارد و آموزش متوسطه بیشتر جنبه کتابی و نظری دارد.

با آموزش حرفه ای، شما ماهر می شوید و پس از آموزش به یک شغل خاص دسترسی پیدا می کنید. به عنوان مثال، می توانید نجار، فروشنده، باغبان یا مددکار اجتماعی شوید.

برای جوانانی که برای آموزش جوانان آماده نیستند، آموزش مقدماتی (FGU) وجود دارد.

در اینجا می توانید در مورد گزینه های مختلف بیشتر بخوانید.

De mest typiske ungdomsuddannelser i Danmark er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Erhvervsuddannelserne tilbyder forløb, der kombinerer skole og praktikforløb.

Erhvervsuddannelserne er ofte mere praktisk orienteret, hvor de gymnasialeuddannelser er mere boglige og teoretiske.

Med en erhvervsuddannelse bliver du faglært og får adgang til et bestemt erhverv, når du er udlært. Du kan fx blive tømrer, salgsassistent, gartner eller sosu-hjælper.

For unge, der ikke er parate til en ungdomsuddannelse, findes den forberedende grunduddannelse (FGU).

Du kan læse mere om de forskellige muligheder her.

بزرگسالان و آموزش مداوم Voksen– og efteruddannelse

برای شما که بزرگسال هستید و می خواهید در دنمارک تحصیل کنید گزینه های مختلفی وجود دارد.

از جمله موارد زیر وجود دارد:

 • آموزش مقدماتی بزرگسالان (FVU)
 • آموزش عمومی بزرگسالان (AVU)
 • آزمون مقدماتی عالی (HF)
 • آموزش بازار کار (AMU)
 • آموزش ادغام به جامعه (IGU)

ممکن است هنگام درخواست برای بزرگسالان و آموزش مداوم، شرایط ورود متفاوتی وجود داشته باشد. در برخی موارد، شرط اقامت یا کار در دنمارک است. در موارد دیگر، مدرسه ارزیابی می کند که آیا شما پیش نیازهای حرفه ای و شخصی برای تکمیل آموزش را دارید یا خیر.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط ورود برای برنامه های مختلف را در اینجا بخوانید (بر روی برنامه ای که می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد آن در نمای کلی اطلاعات بیشتری در مورد آن می خواهید کلیک کنید).

در وب سایت راهنمای آموزشی، می توانید یک نمای کلی از برنامه های آموزشی برای پناهندگان و مهاجران دریافت کنید. ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

Der er forskellige muligheder for dig, der er voksen og som ønsker at uddanne dig i Danmark.

Der er bl.a.:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (AVC)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Der kan være forskellige adgangskrav når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse. I nogen tilfælde vil kravet være, at du har bopæl eller arbejder i Danmark. I andre tilfælde vil skolen vurdere om du har de faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om adgangskravene til de forskellige uddannelser her (klik på den uddannelse du ønsker mere viden om i oversigten).

På uddannelsesguidens hjemmeside kan du få et samlet overblik over uddannelserne for flygtninge og indvandrere. Læs mere her.

آموزش ادغام (IGU) Integrationsgrunduddannelsen

آموزش ادغام (IGU) قصد دارد به شما مدارک تحصیلی بدهد تا بتوانید تحصیلات حرفه ای را شروع کنید یا شغلی در دنمارک پیدا کنید.

دوره IGU برای شما که پناهنده یا اعضای خانواده پناهندگان بین سنین 18 تا 40 سال هستید و کمتر از 10 سال در دانمارک زندگی کرده اید، در نظر گرفته شده است.

دوره IGU شامل استخدام در یک موقعیت کارآموزی با حقوق در یک شرکت به مدت 2 سال و درس مکتب است. هیچ شرایط پذیرش و هیچ الزامی برای زبان وجود ندارد.

اگر می خواهید در مورد دوره IGU بیشتر بدانید، با مرکز کار در شهرداری خود تماس بگیرید.

OBS: mulige ændringer på vej.

Integrationsgrunduddannelse (IGU) har til formål at give dig kvalifikationer så du kan påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller få et arbejde i Danmark.

IGU-forløbet er målrettet dig, der er flygtning eller familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, og som har boet i Danmark i mindre end 10 år.

IGU-forløbet består af ansættelse i lønnet praktikstilling i en virksomhed i 2 år og skoleundervisning. Der er ingen optagelseskrav, og der stilles ingen sproglige krav.

Hvis du vil vide mere om IGU-forløbet skal du kontakte jobcentret i din kommune.

تحصیلات عالی Videregående uddannelse

در دانمارک، پس از اتمام تحصیلات مقدماتی یا آموزش حرفه‌ای، این امکان را دارید که تحصیلات عالی را بگیرید.

شما می توانید تحصیلات عالی را در اینجا بگذرانید:

 • دانشگاه ها
 • دانشکده های فنی و حرفه ای
 • فرهنگستان های هنری
 • آکادمی های حرفه ای

برنامه های آموزش عالی را اینجا بخوانید.

I Danmark har man mulighed for at tage en videregående uddannelse, når man har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Man kan tage videregående uddannelser her:

 • Universiteter
 • Professionshøjskoler
 • Kunstakademier
 • Erhvervsakademier

Læs om de videregående uddannelser her.

کمک مالی تحصیلی Uddannelsesstøtte

اکثر تحصیلات در دنمارک رایگان است. همه افراد بالای 18 سال در حین تحصیل حق دریافت کمک مالی تحصیلی SU را دارند. مبلغ نباید بازپرداخت شود. اطلاعات بیشتر در مورد SU را اینجا بخوانید.

De fleste uddannelser er gratis i Danmark. Alle over 18 år har ret til SU – Statens Uddannelsesstøtte, mens man uddanner sig. Beløbet skal ikke betales tilbage. Læs mere om SU her.

درس های دنمارکی در شرکت ها Danskundervisning ude på virksomhederne

بسیاری از مراکز زبان، آموزش زبان دنمارکی را در محل کار یا شرکت ها برای کارمندان خارجی ارائه می دهند. آموزش به گونه ای سازماندهی شده است که متناسب با نیازهای خاص شما و شرکت باشد.

اگر در مورد گزینه هایی که دارید سؤالی دارید، می توانید از شهرداری خود بپرسید.

Mange sprogcentre tilbyder danskundervisning ude på virksomhederne, til udenlandske ansatte og til folk i praktik. Undervisningen er tilrettelagt så den passer til de specifikke behov både du og virksomheden har.

Hvis du har spørgsmål om, hvilke muligheder du har kan du spørger din kommune.

ارزیابی تحصیلات و تجربه کاری از کشور خود شما؟ Vurdering af uddannelse og arbejdserfaring

اگر تحصیلی از کشور خود دارید، می توانید برای ارزیابی میزان تحصیلات شما در دنمارک درخواست دهید. اگر تجربه کاری از کشور خود یا دنمارک دارید، می توانید برای ارزیابی یادگیری قبلی خود درخواست دهید.

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد نحوه ارزیابی و شناسایی مدارک خارجی و سایر مدارک تحصیلی برای استفاده در بازار کار یا سیستم آموزشی را اینجا و اینجا بخوانید.

Har du en uddannelse fra dit hjemland, kan du søge om en vurdering af, hvad din uddannelse svarer til i Danmark. Har du arbejdserfaring fra dit hjemland eller Danmark, kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Du kan læse mere om, hvordan du får vurderet og anerkendt udenlandske eksamensbeviser og andre kvalifikationer til brug på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet her og her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse