Uburezi ku rubyiruko n’abantu bakuru (Uddannelse for unge og voksne)

Amashuri yururimi nuko ugomba kwiga ikidanwa (Sprogskoler og danskundervisning)

Komine yawe igomba kukohereza mumasomo yikidanwa nyuma yamezi 3 wabonye ubuhungiro nagwa uruhushya rwo gutura mugihugu.

Ufite amahitamo yo kuba wakwiga amasomo yiki danwa kugeza kumyaka 5 nuburenganzira bwo kwiga amasaha agera kuri 15 mucyumweru.

Harigihe wabiba ufite ibintu nunaka bidasanzwe bituma amasomo yawe yikidanwa azategurwa mubundi buryo. Yaruko bimeze ni komine yawe, hamwe nawe, mupamga  gahunda yamasomo yawe nuko uziga.

Intego yokwiga ikidanwa nukufirango ubone ibya ibisabwa byerekenewe nubumenye bwakazi no kwiga nkumuturage  muri Danimarike.

Amigisho yawe yikidanwa akunze kubera mumashuri ya komine yigisha ururimi. Ashobora nokubera muri sosiyete runaka. Inyigisho zishobora gukorwa kumanywa, nimugoroba, weekend cyangwa kumasha yanijoro.

Amasomo yikidanwa akuniyemo ubwoko bu atatu. Amasomo yikidanwa 1, 2 na 3. amasomo yose uko aratatu arangiranwa nikizamini.

Uzatumirwa nabarimu bishuri ryururimi, kugirango babashe kumenya imwe ubwoko muri gahunda eshatu zo kwiga ikidanwa zaba zikubereye.

Niba ukeneye amakuru arambuye yerekeye amasomo yo kwiga ikinadwa, ushobora kubaza komine yawe cyangwa ugasoma ibindi hano.

Din kommune skal tilbyde dig danskundervisning, senest 3 måneder efter du har fået din opholdstilladelse.

Du har mulighed for at modtage danskundervisning i op til 5 år og du har ret til op til 15 timer om ugen.

Der kan være særlige forhold i din situation der gør, at din danskundervisning bliver tilrettelagt anderledes. Det vil være din kommune, der sammen med dig laver en plan for dit undervisningsforløb.

Formålet med danskundervisningen er at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, uddannelse og som borger i Danmark.

Din danskuddannelse kan foregå på kommunens sprogskole. Den kan også foregå på en virksomhed. Undervisningen kan både foregå i dagtimerne, aften, weekend eller online.

Der er tre forskellige danskuddannelser. Danskuddannelse 1,2 og 3. Alle tre uddannelser afsluttes med en danskprøve.

Du vil blive inviteret til en samtale af den sprogskole du er tilknyttet, så de kan finde ud af, hvilke af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig.

Hvis du vil have mere information om danskuddannelserne kan du spørger din kommune eller læse mere her.

Imiterere ya sisitemu y'uburezi (Uddannelsessystemets opbygning)

Sisitemu yuburezi muri Danimarike igizwe na sisitemu yuburezi isanzwe hamwe na sisitemu yuburezi kubantu bakuru.

Sisitemu y’uburezi isanzwe igizwe n’amashuri abanza, ayisumbuye ndetse nakaminuza.

Uddannelsessystemet i Danmark består af både et ordinært uddannelsessystem og et voksen- og efteruddannelsessystem.

Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Uburezi bw'urubyiruko - amashuri yimyuga n'amashuri yisumbuye (Ungdomsuddannelser – erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser)

Uburezi busanzwe bwurubyiruko muri Danimarike ni imyuga n’amashuri yisumbuye.

Amasomo yimyuga ahuzwa namasomo asazwe no kwimenyereza umwuga.

Amasomo yimyuga ikunze kugaragara cyane ibintu kwimennyereza imyuga mugihe amashuri yisumbuye yo bibanda mubitabo.

Mumasomo yimyuga nagwa c amahugurwa yimyuga, ubana umumenyi runaka uba watojwemo. Iyo warangije ushobira kuba umubaji, umucuruzi, cyangwa umukozi ushinzwe imibereho myiza.

Ku rubyiruko rutiteguye kwiga aya masomo, harandi masomo yibanze bakwiga (FGU).

Ushobora gusoma byinshi kubyerekeye namahitamo wabona atandukanye hano.

De mest typiske ungdomsuddannelser i Danmark er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Erhvervsuddannelserne tilbyder forløb, der kombinerer skole og praktikforløb.

Erhvervsuddannelserne er ofte mere praktisk orienteret, hvor de gymnasialeuddannelser er mere boglige og teoretiske.

Med en erhvervsuddannelse bliver du faglært og får adgang til et bestemt erhverv, når du er udlært. Du kan fx blive tømrer, salgsassistent, gartner eller sosu-hjælper.

For unge, der ikke er parate til en ungdomsuddannelse, findes den forberedende grunduddannelse (FGU).

Du kan læse mere om de forskellige muligheder her.

Abakuze no gukomeza amashuri (Voksen– og efteruddannelse)

Hariho uburyo bwinshi butandukanye kumuntu ukuze ushaka kwiga muri Danimarike.

Ushobora kwiga:

 • Kwiga gusoma no kwandika kubantu bakuru (FVU)
 • Uburezi rusange kubantu bakuru (avu)
 • Amasomo yisumbuye (hf)
 • Amasomo ajyanye nisoko ry’umurimo (AMU)
 • Amasomo yibanze yo kwishyira hamwe (IGU)

Ibyangombwa bisabwa kungira ngo umuntu mukuru, yinjira mumaso nkaya biba bitandukanye cyane. Rimwe na rimwe, harinigihe bizaba uko ubutuye cyangwa ukorera muri Danimarike. Hari nigihe, ishuri rikoze isuzuma nkugira rimemye niba ufite icyo bisaba ngo urangize amashuri.

Soma byinshi kubyerekeranye nibisabwa kugirango winjire muri gahunda zitandukanye hano (kanda kuri porogaramu ushaka kugirango umenye ibisobanuro birambuye kubyerekeye nibyo ushaka kumenya).

Kurubuga rwubuyobozi bushinzwe uburezi, ushobora kubona incamake ya gahunda yuburezi bwimpunzi n’abimukira. Soma byinshi hano.

Der er forskellige muligheder for dig, der er voksen og som ønsker at uddanne dig i Danmark.

Der er bl.a.:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU),
 • Almen voksenuddannelse (avu),
 • Højere forberedelseseksamen (hf),
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Der kan være forskellige adgangskrav når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse. I nogen tilfælde vil kravet være, at du har bopæl eller arbejder i Danmark. I andre tilfælde vil skolen vurdere om du har de faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om adgangskravene til de forskellige uddannelser her (klik på den uddannelse du ønsker mere viden om i oversigten).

På uddannelsesguidens hjemmeside kan du få et samlet overblik over uddannelserne for flygtninge og indvandrere. Læs mere her.

Inyigisho yibanze yo kwishyira hamwe (IGU) (Integrationsgrunduddannelsen (IGU))

Inyigisho yibanze yo kwishyira hamwe (IGU) igamije kuguha impamyabumenyi kugirango uzabashe gutangira imyuga cyangwa akazi muri Danimarike.

Amasomo ya IGU areba abantu bose bimpunzi cyangwa uzanyanywe numuryango wawe nkimpunzi uri hagati yimyaka 18 na 40 kandi ubugomba kuba waratuye nibura imyaka 10 muri Danimarike

Amasomo ya IGU agizwe na stage ukora unahembwa mugihe uri kwimenyereza muri sosiyete imyaka 2 ndetse ukurikirana namasomo. Ntago bisabwa ururimi kugirango bakwakire nagwa ibindi bintu byose.

Niba ushaka kumenya byinshi kubyerekeye namasomo ya IGU, hamagara ikigo cyakazi muri komine yawe.

Integrationsgrunduddannelse (IGU) har til formål at give dig kvalifikationer så du kan påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller få et arbejde i Danmark.

IGU-forløbet er målrettet dig, der er flygtning eller familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, og som har boet i Danmark i mindre end 10 år.

IGU-forløbet består af ansættelse i lønnet praktikstilling i en virksomhed i 2 år og skoleundervisning. Der er ingen optagelseskrav, og der stilles ingen sproglige krav.

Hvis du vil vide mere om IGU-forløbet skal du kontakte jobcentret i din kommune.

Amashuri yakaminuza (Videregående uddannelse)

Muri Danimarike, ufite amahitamo yo kwiga amashuri yakamuna mugihe wasoje amasomo yisumbuye cyangwa amashuri yimyuga. Ushobora kwiga amashuri makuru hano:

 • Kaminuza
 •  Amashuri makuru yimyuga
 • Amashuri yubuhanzi
 • Amashuri yubucuruzi

Soma ibijyanye na gahunda zo mumashuri yo kuminuza hano.

I Danmark har man mulighed for at tage en videregående uddannelse, når man har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Man kan tage videregående uddannelser her:

 • Universiteter
 • Professionshøjskoler
 • Kunstakademier
 • Erhvervsakademier

Læs om de videregående uddannelser her.

Inkunga y'amasomo (Uddannelsesstøtte)

Amashuri menshi muri Danimarike nubuntu. Umuntu wese urengeje imyaka 18 afite yemerewe kwakira (SU) Inkunga ya Leta igenewe abanyeshuri, mugihe bari kwiga. Amafaranga uba warahawe ntago ubuzayishyura. Soma byinshi kuri SU hano.

De fleste uddannelser er gratis i Danmark. Alle over 18 år har ret til SU – Statens Uddannelsesstøtte, mens man uddanner sig. Beløbet skal ikke betales tilbage. Læs mere om SU her.

Amasomo yikidanwa muma masosiyete (Danskundervisning ude på virksomhederne)

Ibigo byinshi byururimi bitanga amasomo yikidanwa mubigo byamasosiyete, kubakozi babanyamahanga ndetse nabantu bakora staje. Amasomo abateguwe muburyo bwiza bukuboneye haba wowe na sosiyete uburimo.

Niba ufite ikibazo kijyanye namahitamo yawe ufite, ushobora kubaza komine yawe.

Mange sprogcentre tilbyder danskundervisning ude på virksomhederne, til udenlandske ansatte og til folk i praktik. Undervisningen er tilrettelagt så den passer til de specifikke behov både du og virksomheden har.

Hvis du har spørgsmål om, hvilke muligheder du har kan du spørger din kommune.

Isuzuma ry'uburambe mukazi namasomo wize mugihugu ukomokamo? (Vurdering af uddannelse og arbejdserfaring fra dit hjemland?)

Niba ufite amashuri wize mugihugu cyawe wavuyemo, ushobora gusaba igenzura kumasomo yawe bakareba niba ahuye naya Danemark. Niba ufite uburambe mu kazi turavuga mugihugu wakomotse mo cyangwa Danemarke, ushobora gusaba isuzuma inararibonye ubufite.

Ushobora gusoma byinshi kubyerekeranye nuburyo impamyabumenyi zamahanga nizindi mpamyabumenyi ubufite byakwemerwa nuburyo wabikoresha kumasoko yumurimo cyangwa sisitemu yamasomo hano na hano.

Har du en uddannelse fra dit hjemland, kan du søge om en vurdering af, hvad din uddannelse svarer til i Danmark. Har du arbejdserfaring fra dit hjemland eller Danmark, kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Du kan læse mere om, hvordan du får vurderet og anerkendt udenlandske eksamensbeviser og andre kvalifikationer til brug på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet her og her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse