Життя дітей в Данії (Børn, pasning og skole)

український

Dansk

Життя дітей в Данії

Виховання дітей в Данії (Børneopdragelse i Danmark)

У Данії і дівчатка, і хлопчики мають право на свободу, відповідальність, турботу, обов’язки та можливості, і вони повинні виховуватись за однаковими правилами. Усі діти мають право на турботу та безпеку своїх батьків. Діти в Данії мають великий вплив на рішення сім’ї, мають право висловлювати свою думку, яку потрібно поважати.

Сьогодні в Данії очікується, що виховуючи дітей батьки також розмовляють з ними та прислухаються до досвіду та поглядів дітей. Важливо щоб ви, як батьки, намагалися зрозуміти, як діти розвиваються, думають і навчаються в різному віці. Ви повинні організувати своє виховання відповідно до віку та рівня розуміння дитини і не можете ґрунтувати своє виховання лише на тому, наприклад, якої статі дитина. Тому, також очікується, що і хлопчики, і дівчатка в Данії допомагатимуть вдома, це може бути похід за покупками, приготування їжі та прибирання.

I Danmark har både piger og drenge ret til samme frihed, ansvar, omsorg, pligter og muligheder, og de skal opdrages efter de samme regler. Alle børn har ret til at få omsorg og tryghed fra deres forældre. Børn i Danmark har stor indflydelse på familiens beslutninger og har ret til at udtrykke deres meninger og få dem respekteret.

I Danmark forventes det i dag, at man i sin opdragelse af sine børn også taler med dem og lytter til børnenes oplevelser og perspektiv. Det er vigtigt, at man som forældre forsøger at sætte sig ind i, hvordan børn udvikler sig, tænker og lærer på forskellige alderstrin. Man skal indrette sin opdragelse efter barnets alder og forståelsesniveau og kan ikke udelukkende basere sin opdragelse på fx hvorvidt barnet er en pige eller en dreng. Det forventes derfor også at både drenge og piger hjælper til derhjemme i Danmark – det kan bl.a. være med indkøb, madlavning og oprydning.

Батьки в Данії - ролі та очікування (Forældre i Danmark – roller og forventninger)

У Данії батьки несуть відповідальність за своїх дітей з моменту їх народження і до 18 років.

Як подружня пара в Данії, ви автоматично отримаєте спільну опіку при народженні дитини. Спільна опіка означає, що батьки разом відповідають за свою дитину. Батьки повинні задовольнити основнi потреби дитини, щоб вона отримувала належний догляд, відвідувала школу та вела активне життя у вiльний час.

Це також означає, що батьки рівною мірою вирішують, наприклад, у який садок і школу дитина має ходити.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, вони можуть отримати спільну опіку, якщо обидва письмово заявлять, що будуть спільно піклуватися про дитину, та нести вiдповiдальнiсть. Це буде підтверджено при реєстрації дитини.

I Danmark har forældre ansvaret for deres børn, fra børnene bliver født, til de er 18 år.

Som ægtepar i Danmark vil man automatisk få fælles forældremyndighed ved barnets fødsel. Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene sammen har ansvaret for deres barn. forældrene skal sammen sørge for, at barnet får dækket sine basale behov, at det får tilstrækkelig omsorg, kommer i skole, og har et aktivt fritidsliv.

Det betyder også, at forældrene bestemmer lige meget og at de i fællesskab skal tage beslutninger på barnets vegne, fx hvilken børnehave og skole, barnet skal gå i.

Hvis forældrene ikke er gift, kan de få fælles forældremyndighed, hvis de begge skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Dette bliver registreret i forbindelse med registrering af barnet.

Навчальні заклади (Daginstitutioner)

Більшість дітей у Данії починають відвідувати ясла, коли їм приблизно виповнюється 11 місяців. Потім вони переходять в дитячий садок з трьох років і до шести років. 90% дітей віком від 0 до 2 років і 97% дітей віком від 3 до 5 років відвідують дитячий садок.

Ви повинні платити за ясла  і дитячий садок, але якщо у вас низький дохід, ви можете подати заявку до муніципалітету на субсидію або безкоштовне місце.

Діти в Данії проводять багато годин у дитячих закладах. Тому увага зосереджена на створенні гарної основи для життя в закладi, а також на сприянні добробуту дітей, навчанню, розвитку та освіті через безпечну та турботливу структуру.

У багатьох закладах Данії дiти щодня проводять багато часу на вулиці, незалежно від погоди. Тому потрiбно мати практичний і теплий одяг для дiтей.

У деяких закладах потрібно брати з собою їжу з дому (ланч бокс) для дитини. Багато данських дітей отримують житній хліб, овочі та фрукти. Шукайте натхнення для  ланч боксів тут.

Якщо ви сумніваєтеся, поговоріть з персоналом про те, що очікують від вас, як від батьків.

De fleste børn i Danmark begynder i vuggestue eller dagpleje, når de ca. er 11 måneder gamle. Derefter kommer de i børnehave fra de er omkring tre år til de er seks år. 90% af de 0-2-årige børn og 97% af de 3-5-årige børn går i daginstitution.

Man skal betale for vuggestue, dagpleje og børnehave, men hvis man har en lav indkomst, kan man søge om tilskud eller friplads (det vil sige en plads, hvor man ikke betaler). Disse tilskud søges hos kommunen

Børn i Danmark bruger mange timer i daginstitutioner. Derfor er der fokus på at skabe gode rammer for daginstitutionslivet, samt fokus på at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og omsorgsfulde rammer.

I mange daginstitutioner i Danmark bruger man dagligt tid udenfor, uanset vejret. Det er derfor en god idé med praktisk og varmt overtøj.

I visse daginstitutioner skal man selv medbringe en madpakke til sit barn. Mange danske børn får rugbrødsmadder, grønt og frugt med. Find inspiration til madpakker her.

Tal med personalet om hvad der forventes af jer som forældre, hvis I er i tvivl.

Школи, групи продовженого дня, молодіжні клуби відпочинку та дозвілля (Skoler, SFO og fritids- og ungdomsklubber)

Коли дітям виповниться 6 років, вони повинні йти до школи. У Данії можна безкоштовно ходити до державної початкової школи. У Данії є обов’язкова 10-річна освіта. З іншого боку, немає обов’язкового шкільного навчання. Це означає, що батьки самі мають право вибирати, як навчати своїх дітей. Переважна більшість обирає для своїх дітей початкову школу, а деякі замість них обирають приватну школу.

У всіх початкових і молодших школах діятиме позашкільна програма (SFO) – група подовженого дня. SFO – це пропозиція для відпочинку дітей від дошкільного класу до 3 класу включно. Це місце, куди діти можуть приходити до і після школи.

Діти з 4-го і до 7-го класу можуть відвідувати гурток дозвілля. Діти та молодь у 8-10 класах можуть відвідувати юнацький гурток.

Ви повинні платити за SFO та клуб дозвілля. Можна подати заявку до муніципалітету на отримання субсидії або безкоштовного мiсця.

Når børn er 6 år gamle, skal de i skole. Det er gratis at gå i offentlig folkeskole i Danmark. I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Til gengæld er der ingen skolepligt. Det betyder, at forældre selv har ret til at vælge, hvordan deres børn skal undervises. Langt de fleste vælger folkeskolen til deres børn, mens nogen vælger en privatskole i stedet.

På alle folkeskoler vil der være tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). SFO’ er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Det er et sted hvor børn kan komme før og efter skole.

Børn kan fra 4. klasse og op til 7. klasse gå i fritidsklub. Børn og unge i 8. klasse til 10. klasse kan gå i ungdomsklub.

Man skal betale for SFO og fritidsklub. Der er mulighed for at søge om tilskud eller friplads hos kommunen.

Участь батьків (Forældreinddragelse)

Прояв інтересу та вплив батьків має велике значення для того, щоб шкільний день/день в закладі був гарним та пізнавальним для дитини. Відкритий діалог та узгодження очікувань зміцнює співпрацю між школою / закладом денного перебування та домівкою. Тому в Данії досить поширена співпраця з батьками.

Як батьки, ви зобов’язані співпрацювати з закладом денного перебування та школою вашої дитини. Це означає, що батьки повинні відвідувати батьківські збори та заходи в закладі та школі. При необхідності ви, як батьки, можете попросити перекладача для заходів у школі/ закладі денного перебування.

Школа/дитячий садок зобов’язаний зв’язатися з батьками, якщо вони хвилюються за дитину. У Данії існує традиція, щоб вчителі/вихователі, батьки та діти разом говорили про самопочуття та навчання дитини та спільно знаходили рішення будь-яких проблем.

Forældrenes engagement og indflydelse betyder meget for, at skoledagen/daginstitutionsdagen bliver god og lærerig for barnet. En åben dialog og forventningsafstemning styrker samarbejdet mellem skolen/daginstitutionen og hjemmet. I Danmark er det derfor helt almindeligt med et stærkt forældresamarbejde.

Som forældre har man pligt til at samarbejde med sit barns daginstitution/skole. Det betyder, at forældre skal deltage i forældremøder og arrangementer på skolen/daginstitutionen. Hvis det er nødvendigt, kan man som forældre bede om at få en tolk med til arrangementer på skolen/daginstitutionen.

Skolen/daginstitutionen har pligt til at tage kontakt til forældrene, hvis de er bekymret for barnet. I Danmark er der tradition for, at lærere/pædagoger, forældre og barn taler sammen om barnets trivsel og læring, og i fællesskab finder løsninger på eventuelle problemer.

Цифровий зв'язок (Digital kommunikation)

Спілкування між батьками та шкільними/денними закладами переважно цифрове.

У початковій та молодшій середній школі використовується комунікаційний додаток AULA. Тут можна, серед іншого, поділитися фотографіями та фільмами із повсякденного життя дитини, повідомленнями про дитину чи інформацією про зустрічі чи екскурсії.

Тому важливо знати, де і як спілкуються школа та дитячий заклад.

Kommunikationen mellem forældre og skole/daginstitutioner sker i høj grad digitalt.

I folkeskolen bruges kommunikations app`en AULA. Her bliver der bl.a. delt billeder og film fra barnets dagligdag og givet beskeder omkring barnet eller information om møder eller udflugter.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvor og hvordan den enkelte skole og daginstitution kommunikerer.

Чи буде спеціальний клас для українців? (Bliver der lavet modtagelsesklasser for ukrainerne?)

Дуже велика частина дітей з України буде прийнята в спеціальний клас. Багато муніципалітетів створили такi класи у кількох школах муніципалітету. Спеціальний клас — це клас, де нові учнi навчаються разом. У спеціальному класі часто менше учнів.

У деяких спеціальних класах є можливість освіти українською мовою. Від муніципалітетів залежить, які шкільні пропозиції будуть запропоновані дітям з України. Тому може бути різним спосіб організації навчання у муніципалітетів.

En meget stor del af børn fra Ukraine vil blive modtaget i modtagerklasser. Mange kommuner har oprettet modtagerklasser på flere af kommunens skoler. En modtagerklasse er en klasse, hvor nytilkomne elever undervises sammen. Der er ofte færre elever i en modtagerklasse.

I nogle modtagerklasser har de mulighed for at undervise på ukrainsk. Det er op til kommunerne, hvilket skoletilbud børn fra Ukraine vil blive tilbudt. Det kan derfor godt være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan undervisningen tilrettelægges.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse